Debattartiklar & Insändare

En feministisk budget gör comeback – med Vänsterpartiets hjälp

Maria Nyberg, vice ordförande för Vänsterpartiet Örebro län och Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i en debattartikel, NA

Maria&Ulla-VDe ensamstående föräldrarna, varav en majoritet är kvinnor som tvingats välja mellan att köpa gummistövlar och betala elräkningen, barnen med tejpade glasögon som fått kisa för att se mattetalen, personalen på äldreboendet om haft alldeles för få arbetskamrater. Och alla de engagerade i de så avgörande kvinnojourerna. Nu kan de sträcka på sig för de är huvudpersoner i årets feministiska budget. Med Vänsterpartiets hjälp har regeringen kunnat presentera politik som gör verklig skillnad just för dem.

Våra prioriteringar var klara när vi satte oss ned för att förhandla vårändringsbudget och vårproposition med regeringen. Vi ville få reformer som minskar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och få större resurser till välfärden. Båda prioriteringarna är centrala ur feministiskt perspektiv. Vi är glada över att regeringen har gått oss till mötes.

Den 1 oktober höjs sjuk- och aktivitetsersättningen i sjukförsäkringen, det ger max 200 kr/månad. Enligt regeringens beräkningar leder reformen till förbättringar för cirka 218 000 personer, varav 58 procent är kvinnor.

Den 1 september höjs underhållsstödet med 300 kronor per barn och månad. Det kommer ca 350 000 barn och ensamstående föräldrar till del, varav en majoritet kvinnor.

Från 1 september höjs också bostadstillägget för pensionärer från 93 procent till 95 procent av boendekostnaden, upp till ett tak på 5 000 kronor. Det ger en höjning med ca 90 kr i månaden i genomsnitt och en överväldigande majoritet av de som drar nytta av den är kvinnor. Läs mer

Utlandsfödda har svårt att få vårdjobb

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad VAlltför många utlandsfödda har i dag ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. Ofta är det invandrare med akademisk examen som kommer från länder utanför EU och försörjer sig som städare eller taxichaufförer. Det innebär att dessa människor inte får utnyttja sin fulla potential på arbetsmarknaden.

En av de grupper som ofta möts av diskriminerande regler är invandrare som har utbildning inom hälso- och sjukvården och en lång yrkeserfarenhet, men som saknar en svensk legitimation.

Tyvärr är kraven för att få svensk yrkeslegitimation betydligt högre för dem som kommer från länder utanför EU jämfört med EU-medborgare, framför allt vad det gäller språktesterna. Jag kan hålla med att språket är oerhört viktigt att behärska när det gäller yrken inom hälso- och sjukvården. Men att inte tillvarata den kompetens som dessa medborgare besitter genom orättvisa bedömningskriterier är ett slöseri med resurser.

Jag vill betona att det inte handlar om att underlätta för vissa grupper, ej heller sänka kraven inom sjukvården eller bortse från olikheterna i utbildning mellan länder. Det jag vill påpeka är det orimliga i att kraven som ställs i dag av Socialstyrelsen inte tar hänsyn till individen eller vårdens behov. Kraven ställs utifrån om medborgarna kommer från ett land inom eller utanför EU.

Orimligheten i detta blir tydlig om man liknande jämförelser, det vill säga om det skulle ställas andra språkkrav på en spansktalande från Chile än en spansktalande från Spanien. Dessa nuvarande regler är diskriminerande och bör ändras och ha vårdens behov som grund för kraven för att få svensk legitimation. Här ligger ett stort ansvar på staten och Socialstyrelsen för att börja tänka nytt och främja lika rättigheter samt möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet.

Så ta till vara på de erfarenheter och resurser som invandrare har med sig till Sverige. På så vis kan vi bygga ett bra samhälle där det finns plats för alla.

Jihad Menhem, Regionråd Vänsterpartiet Örebro län

Hbtq-personer bemöts ofta med okunskap

Jihad Menhem (V) landstingsråd och Cecilia Lönn Elgstrand (V) kandidat till Örebro kommunfullmäktige i en debattartikel, NA

V-Jihad-Cecilia

.

I minst 60 länder i världen är homosexualitet straffbart och i flera av dem riskerar homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer fängelse, tortyr och till och med dödsstraff. Även i länder där HBTQ- personer har formella rättigheter, saknas ofta i praktiken vilja, kunskap och engagemang från myndigheter att bekämpa hatbrott och diskriminering.

Det är mycket oroande att konservativa krafter, i framförallt Östeuropa, blir allt mer öppet homofobiska. I flera länder har Prideevenemang stoppats och myndigheter ser mellan fingrarna på högerextrema attacker på HBTQ- personer. Sveriges regering måste sätta press på de konservativa regeringarna på EU-nivå och i andra internationella sammanhang. Det handlar om internationell solidaritet!

Det är också så att i vår närhet, inom kommunerna och landstingen bemöts fortfarande HBTQ- personer ofta med okunskap, oförstående och även fördomar. Det kan vara gynekologen som självklart förutsätter att patienten har en manlig partner och gör stort nummer av att hon inte äter p-piller. Sådana situationer kan säkert uppfattas som oskyldiga, men innebär att HBTQ-personer ständigt måste kalkylera med risken att bli illa bemött om de säger som det är. Men det sker också rena kränkningar. Till exempel inom den psykiatriska vården, där homo- och bisexuella riskerar att få sin läggning ifrågasatt och diagnosticerad, istället för att få hjälp med det de sökte vård för. Läs mer

Vi viker inte från kravet att stoppa vinster i välfärden

Jihad Menhem, Mia Sydow Mölleby, Kenneth Lantz och Maria Nyberg i ett svar till Lars Ströman, NA:s ledare 19/8

V logga

.

Lars Ströman fortsätter sin kritik mot Vänsterpartiet på NA:s ledarsida. Den här gången blandar han ihop äpplen och päron när han gör en jämförelse mellan människor och varor. Samtidigt hävdar han att Vänsterpartiet inte är emot vinster i välfärden.

Vi hävdar att Ströman har fel, Vänsterpartiet viker inte från sitt krav på att stoppa vinster i välfärden. Vårt fokus på att mota ut vinstintressena ur välfärdssektorn är ett tydligt ställningstagande om vilket slags samhälle vi vill ha. Ett samhälle där omtanke, solidaritet och gemenskap ersätter girighet och konkurrens som drivkraft för samhällsutvecklingen.

För oss i Vänsterpartiet är det stor skillnad mellan att bygga ett vårdhem och att ge vård. Det påstås inte sällan att eftersom vi anlitar privata företag för att köpa varor eller bygga exempelvis en skola, så borde de även tillåtas att driva skolan. Lars Ströman skriver i sin ledare att Vänsterpartiet tillåter vinster i välfärden genom att köpa varor till välfärdssektorn från privata företag. Det är en orimlig jämförelse, det finns flera fundamentala skillnader mellan att driva en välfärdsverksamhet och att köpa varor eller bygga huset den finns i. Läs mer

Bekämpa barnäktenskap och försvara barns rättigheter

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, KT 23/6

Jihad VDen 27 maj beslutade majoriteten av partierna i riksdagen att ställa sig bakom ett förslag från regeringen som innebär att det även i fortsättning kommer att vara möjligt att erkänna utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade emot regeringens förslag. Vi tycker att det över huvud taget inte ska få förekomma barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap och det ska inte finnas några undantagsregler för det.

FN:s barnkonvention är ett rättsligt bindande dokument som innehåller viktiga bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn under 18 år. Konventionen antogs av Förenta nationerna (FN) 1989 för att ge världens barn en bättre och tryggare uppväxt och rätt att behandlas med respekt. Sverige var ett av de första länder i världen som ratificerade deklarationen och värnade om barns rättigheter, bland annat genom att betona principen om att barnets bästa ska alltid beaktas i alla åtgärder som rör alla barn i Sverige, oavsett barnets bakgrund. Trots att Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen finns det tyvärr fortfarande allvarliga brister på kompetens hos beslutsfattare om vad som avses med barnets bästa. Läs mer

Vänsterpartiet tar avstånd från uranbrytning och prospektering i Örebro län

Jihad Menhem (V) landstingsråd, Mia Sydow Mölleby (V) riksdagsledamot och Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Uran1Uranbrytning kan bli ett reellt hot också i Örebro län, det kanadensiska prospekteringsbolaget URU planerar borrning på en rad olika platser i länet bland annat i Asker, Latorp och runt Kvarntorpshögen. En sådan borrning skulle innebära enorma risker för miljön och för de människor som bor och lever där.

Vi i Vänsterpartiet Örebro län har varnat för det här gång på gång. En brytning av uran är en verksamhet som riskerar att leda till betydande negativa miljökonsekvenser och som kan vara ett hot mot människors hälsa, dessutom kommer uranbrytning att hota dricksvattnet för åtskilliga kommuner i länet.

Uranbrytning är farligare än annan gruvbrytning och är en oerhört miljöförstörande verksamhet, det visar erfarenheter från en rad urangruvor runt om i världen, så även i Sverige. Uran bryts som andra metaller oftast i gruvor, men även i dagbrott. När uranet har utvunnits ska sedan resterna neutraliseras. Just resterna är det som blir ett stort problem på de platser där uran bryts. Stora mängder krossade rester som fortfarande innehåller radioaktivt uran såväl som rester av andra farliga ämnen, t ex tungmetaller, ska tas om hand och förvaras på ett sådant sätt att vattendrag, marken eller grundvattnet inte tar skada.

Även dammbrott med läckage är också vanligare än vad gruvindustrin vill kännas vid. Allvarliga dammras skedde i bland annat i Rumänien och Spanien för några år sedan, men även i Aitik i Norrbotten rasade en damm.

I den nu aktuella brytningen av Närkeskiffern, föreslås förutom traditionell brytningsmetod även in-situ, d v s att kemikalier används för urlakning av uranet. Denna metod är oprövad och kan ge många problem med läckage till grundvattnet mm.

Självfallet skulle brytning av uran, om den kommer till stånd, även medföra en stor mängd radioaktiva transporter vilket är ytterligare ett riskmoment.

De resurser som bolagen lägger ner på att etablera en gruva blir i sig ett påtryckningsmedel mot fattiga inlandskommuner och dess invånare som ofta lockas med arbete och inkomster. Men det är falska löften. Brytningen är över på några år. Därefter står kommunerna kvar med hela miljörisken medan vinsten har räknats in i något gruvbolags huvudkontor mycket långt härifrån. Det är inte ens säkert att det ganska lilla antalet anställda vid brytningen bor och betalar skatt på orten där gruvan finns.

Vänsterpartiet Örebro län tycker att, förutom kommunerna Hallsberg, Kumla och Örebro, borde Regionförbundet Örebro och övriga kommuner i länet ta ställning emot uranbrytning och uranprospektering som innebär att stora områden oåterkalleligt förstörs för all framtid. Vi har inte rätten att förbruka resurser för kommande generationer.

Jihad Menhem
, landstingsråd Vänsterpartiet Örebro län
Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot Vänsterpartiet Örebro län
Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län

Det är dags att ta Vättern på allvar!

Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län, med flera i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Kenneth LantzDe senaste åren har det kommit nya intressenter som står på kö för att exploatera Vättern. Även om Vättern är en stor sjö finns det en gräns för hur stor negativ miljöpåverkan den tål. Vi måste agera mot all form av ytterligare föroreningar – Vättern är och förblir en av landets absolut viktigaste dricksvattentäkter. Idag är 250 000 människor beroende av Vätternvattnet.

Att kortsiktiga ekonomiska intressen går före miljöintressen är känt sedan länge. I Sverige har vi en lagstiftning som sätter såväl försvarets som gruvnäringens intresse före miljön och de människor som bor i områden som påverkas. På många håll runt omkring i Sverige försöker människor tillsammans stoppa exploateringar som är ett hot mot unika naturvärden. Samma sak gäller för Vättern och här, precis som på andra håll, är Vänsterpartiet med i arbetet för att skydda vår natur.

Försvaret vill utöka antalet skjutdagar i Vättern och det område där de ska tillåtas skjuta. Detta innebär både ökad förorening av vattnet och mera buller, något som påverkar såväl boende i området som besöksnäringen negativt. Det kan inte vara rimligt att försvaret ska ha en egen gräddfil och få förgifta en av landets viktigaste vattentäkter. Vänsterpartiet anser att Vättern ska vara ett överordnat riksintresse och vattenskyddsområde.

Gruvnäringen är viktig i stora delar av Sverige och det finns även flera bolag som vill skapa nya gruvor, dagbrott eller borra efter gas runt omkring Vättern. Idag har gruvnäringen för fria tyglar. Vi vill gynna långsiktiga, seriösa ägare, inte lycksökare. Vänsterpartiet vill ställa hårdare krav på gruvbolagen som säkerställer att de har den ekonomi som krävs för miljöarbetet både under och efter brytning. Det får inte vara möjligt att driva en gruva under en kort tid och sedan lämna området med djupa sår i marken, samtidigt som vinsterna försvinner utomlands.

En brytning av sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr innebär inte bara enorma ingrepp i naturen utan också att farliga ämnen frigörs. Dessa ämnen kommer att hamna i Vättern. Vi får inte utsätta norra Europas viktigaste dricksvattentäkt för denna risk!

Provborrningar efter uran eller fossila bränslen är exempel på sådant som inte kan tillåtas i Vättern. Ändå har det delats ut tillstånd för detta i hela Motalaområdet, Vadstena, sjön Boren och långt inåt landet. Det är ologiskt att nuvarande lagar bara gör det möjligt att klassa vattenverk som riksintressen men inte sjöarna som vattnet pumpas ur.

Jämfört med andra länder är den svenska minerallagstiftningen ovanligt exploateringsinriktad och förmånlig för bolagen. Vänsterpartiet vill införa stopp för prospektering i naturreservat, Natura 2000-områden och världsarvsområden.

Vänsterpartiets vill kraftigt höja den ersättning som gruvbolagen betalar till stat och markägare från idag 2 promille av värdet på det som bryts till 10 procent. Tillstånd för att bryta mineraler ska enbart ges till bolag som kan visa på att de är lönsamma när alla miljökostnaderna är medräknade. Det ska inte vara möjligt för bolagen att gå i konkurs och sedan lämna stora miljöskulder efter sig!

Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län
Linda Snecker, ordförande Vänsterpartiet Östergötland
Ann-Carin Landström, ordförande Vänsterpartiet Skaraborg
Egon Frid, ordförande Vänsterpartiet Skaraborg
Mikael Kalin, ordförande Vänsterpartiet Jönköpings län

Ökad tillgänglighet till preventivmedel är ett effektivt sätt att förebygga oönskade graviditeter

Jihad Menhem (V) Örebro län i ett svar till Anders Östlund (SD), NA 14/8

V-Jihad I sin debattartikel den 13 augusti riktar sverigedemokraten Anders Östlund kritik mot Örebro läns landsting och subventionering av preventivmedel till unga upp till 25 år. Han hävdar att det inte finns vetenskapliga belägg för att subventionering av preventivmedel leder till minskad abortfrekvens. Han debatterar vidare med ett ohöljt kvinnoförakt kring hur tjejer bör ”skippa” p-piller till fördel för att ”betvinga kättjan” och låta grabben ”tråna ett tag tills ni vet vad han går för”. Vidare menar han tydligen att länets unga kvinnor bör ”skippa aborterna” eftersom de ändå inte kommer att få något jobb i unga år och därför lika gärna kan vara hemma och ta hand om barn.

Anders Östlund har fel gällande statistiken. Det finns många vetenskapliga studier bl.a. Socialdepartementets-promemoria ”Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet” som visar att ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är en effektiv insats i arbetet med att förebygga oönskade graviditeter samt minskar det sexuella risktagandet och antalet klamydiasmittade.

Subventionering av preventivmedel är dock inte bara en fråga om att förebygga oönskade graviditeter. Vi i Vänsterpartiet, och hela landstingets politiska majoritet, menar att subventionering av preventivmedel är ett grundläggande skydd som inte ska grundas på unga individers ekonomiska situation. I dag påtvingas kvinnor ofta ett större ansvar för preventivmedel jämfört med män. Unga har i allmänhet inte särskilt stora ekonomiska marginaler och kostnaderna tillfaller därmed i de flesta fall de unga kvinnorna.

När det gäller kvinnors rätt till sin egen kropp och till sin sexualitet så är Anders Östlund ute på djupt vatten. Uppenbarligen önskar han inskränka båda dessa rättigheter. Rätten till fri och säker abort är i dag lagfäst i Sverige. Det är kvinnans rättighet och kvinnan som själv måste avgöra om och när hon vill ha barn. Det samma gäller om och när hon vill ha sex.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss varje inskränkning i aborträtten och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige men även i hela världen. Vi emotsätter oss också de inskränkta åsikter kring kvinnor (och mäns) sexualitet som Östlund ger uttryck för och som bygger moraliserande och på ett förlegat sätt att se på kön och sexualitet.

Jihad Menhem
Landstingsråd för Vänsterpartiet
Örebro läns landsting

Alla skattemedel ska komma välfärdens brukare till godo

Vänsterpartiet i Örebro län om vinster i välfärden, NA

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

Det ska inte spela någon roll vilken skola, vårdcentral eller äldreboende man använder sig av, eller om man bor i Stockholm, Nora eller Degerfors. Alla välfärdsverksamheter ska vara bra. Ingen ska behöva oroa sig för att riskera att välja fel skola till sina barn eller fel äldreomsorg till sina föräldrar. Alla ska kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får i skolan eller på vårdcentralen, inte hur lönsamma vi anses vara att utbilda eller vårda.
Människors behov och kvaliteten ska alltid komma i första rummet, inte företagens möjligheter att berika sig på verksamheten. I skolan och förskolan ska det finnas kompetent personal så att varje barn får det stöd de behöver.

För att det ska bli möjligt måste välfärden få mer resurser. Men för att de resurser som finns ska användas rätt så måste vinstintresset bort från välfärden.
• Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet
• Skattepengar ska gå till verksamheten, inte till vinstutdelningar

De senaste decennierna har välfärden kommersialiserats. En stor del av den drivs idag av stora privata bolag som har högsta vinst, inte bästa välfärd, som mål för verksamheten. Samtidigt har marknadssystem införts som fördelar välfärden efter efterfrågan, inte efter behov. Följden har blivit allt större klyftor och allt mer slöseri med skattepengar inom välfärden. Välfärden måste fokusera på behov, kvalitet och likvärdighet och mindre på efterfrågan och kortsiktig lönsamhet.

Läs mer

Så löser vi osäkerheten på jobbet

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

Häromdagen besökte jag Örebro och träffade bland annat fackklubben på Atlas Copco. De hade mycket att säga om hur läget ser ut på svenska arbetsplatser idag.

De berättade om en otrygghet som sprider sig. Och det är inte bara där. Samma sak ser vi på arbetsplats efter arbetsplats runtom i Sverige. Allt mer sker på arbetsgivarnas villkor medan de anställda förlorar i inflytande. Vissa regler på arbetsmarknaden är sådana att de som jobbar förväntas vara som utbytbara maskiner.

Ett stort problem är att så många tvingas acceptera visstidsanställning istället för fast jobb. Det innebär osäkerhet för om man kommer att klara att betala räkningarna nästa månad, men också att underläget gentemot arbetsgivaren växer.

De jag besökte berättade om vad det kan leda till. En anställd fick i uppgift att göra en koppling i ett elskåp med 1000 volt. Det var en livsfarlig uppgift eftersom han inte hade rätt kompetens, men eftersom han var visstidsanställd vågade han inte säga ifrån. Resultatet blev ett allvarligt tillbud där mannen fick ström i sig. Det var ren tur att han klarade sig, men det säger något om vad rädslan för att inte få jobba kvar kan leda till. Läs mer

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem