Vänsterpartiet Örebro län

Fullt förtroende för partiets förhandlingslinje i regeringsbildningen

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

  Pressmeddelande

Vänsterpartiet har med all rätt krävt respekt från socialdemokraterna i den pågående regeringsbildningen. Att fyra partier gör en överenskommelse och förutsätter att det femte bara ska acceptera detta är oförskämt. Dessutom att skriva in att vänsterpartiet inte ska ha något inflytande på politiken är både respektlöst och dumdristigt, när man vet att hela överenskommelsen bygger på Vänsterpartiets stöd. En överenskommelse kräver inflytande från alla parter!

Vänsterpartiet i Örebro län har på ett distriktsstyrelsemöte i helgen diskuterat de olika alternativen och inser att det är en svår avvägning partistyrelsen och riksdagsgruppen nu har att göra. Örebrodistriktet stöder beslutet att inte släppa fram Löfvens regering i nuläget. Nu måste det till respektfulla förhandlingar, där den osmidiga klausulen, socialdemokratins acceptans av extremt nyliberala reformer och bevarandet av de reformer som Vänsterpartiet bidragit med de senaste fyra åren diskuteras på allvar. Vi vill ha en lösning där Vänsterpartiet har inflytande på politiken den kommande mandatperioden. Här litar vi på partistyrelsens och riksdagsgruppens bedömning av vad som kan vara acceptabelt.

Om nu de förmodade förhandlingarna ändå leder fram till att Vänsterpartiet måste rösta nej på fredag, så är det socialdemokraternas och deras bundsförvanters ansvar att det blir så.

Självklart stöder vi partiets ståndpunkt att säga nej till en m/kd-regering med sd-stöd. Om vi hamnar i en extravals situation, så kan det inte heller göra Vänsterpartiet ansvarigt. Återigen är det socialdemokraterna och dess bundsförvanter som är ansvariga!

Verkställande utskottet i Vänsterpartiets Örebro-distrikt litar fullt och fast på att partistyrelse och riksdagsgrupp tar de beslut som är bäst för väljarna och partiet.

Enligt uppdrag från VU i Vänsterpartiets Örebro distrikt

Kenneth Lantz, distr. ordf

Vänsterpartiet i Region Örebro län ställer en interpellation till regionstyrelsens ordförande om tystnadskulturen inom RÖL

Jihad Menhem (V)oppositionsråd

Vänsterpartisten Jihad Menhem har lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas den 17 december. Interpellationen handlar om tystnadskulturen inom Region Örebro län.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om tystnadskulturen inom Region Örebro län

Enligt bland annat artiklar i lokaltidningar så framgår det att det råder en tystnadskultur inom regionen. Personal har blivit tillsagd att inte föra fram sin åsikt, och absolut inte till media, tvärtemot Sveriges grundlag. Till och med så har personal blivit uppmanad att säga upp sig, trots personalbrist, eller riskera att bli utköpt.

En god arbetsmiljö handlar framförallt om ett öppet klimat och en ökad dialog mellan alla medarbetare, såväl chefer som underlydande.

För oss i Vänsterpartiet, och även andra partier, är det viktigt att alla anställda är informerade om, och kan använda sig av, sin lagstadgade meddelarfrihet om man upplever att saker inte fungerar i verksamheten. Debattklimatet i Region Örebro län måste förändras så att det upplevs som positivt att tala om de brister som finns, för patientsäkerheten och för personalens arbetsmiljö. Detta är en nyckelfråga för en offentligt finansierad verksamhet.

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn:

• Vilka åtgärder kommer du att vidta för att motverka tystnadskulturen inom Region Örebro län?
• Hur tänker du agera för att personalens kritik och kommentarer ska tas på allvar och inte fastna på chefsnivå?
• Finns det chefer inom regionen som inte tycker att det är så noga med våra grundlagar?
• Anser du att vi har råd att göra oss av med kompetenta medarbetare när vi har stor brist på personal?

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem (V) oppositionsråd

En jämställd klassbudget från Vänsterpartiet i region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vänsterpartiet presenterar idag torsdag 29 november sitt förslag till budget 2019 -2021 för Region Örebro län.

Vi vill bygga ett jämlikt och jämställt Örebro län för alla – inte bara några få. Det är temat i det budgetförslag som Vänsterpartiet presenterar för de kommande tre åren i region Örebro län. Varje del i förslaget har som målsättning att minska klyftorna i samhället och den största och viktigaste verksamheten är hälso- och sjukvården.

– ”Vi har prioriterat en fortsättning av de låga patientavgifterna för undersökningar, behandlingar och oförändrad avgift för högkostnadsskyddet. Människor med sämst ekonomiska förutsättningar ska inte tvingas att välja mellan att lägga sina pengar på vård eller på mat för dagen. Vi anser det vara en självklarhet i ett solidariskt samhälle”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd och nuvarande vice ordförande i regionstyrelsen Jihad Menhem.

Vi gör stora satsningar på hälso- och sjukvården, bl.a. på barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, missbruksvården, geriatrisk kompetensutveckling och på gratis TBE-vaccin för barn upp till 19 år.

– ”I vårt län ska det inte vara en klassfråga att kunna skydda sitt barn mot sjukdomar. En TBE-infektion kan ge både allvarliga och bestående följder. Därför anser Vänsterpartiet det vara extra viktigt att skydda barnen som ofta leker och vistas i miljöer med mycket vegetation”, säger Jihad Menhem (V) oppositionsråd.

– ”Vänsterpartiet ökar anslaget till Länsteatern, som är en viktig del av välfärden. Vi anser att tillgången till kultur inte ska vara beroende av exempelvis klass, kön, funktionsnedsättning eller bostadsort. Vi vill också inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och/eller enskilda idrottsutövare verksamma i Örebro län”, avslutar Jihad Menhem (V).

Vänsterpartiet satsar även på avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik i hela regionen, på låga taxor inom kollektivtrafiken, på anropsstyrd närtrafik i fler kommuner och dessutom vill vi inrätta en resegaranti inom serviceresor dvs färdtjänst och sjukresor. se sammanställning över Vänsterpartiets särskilda satsningar nedan.

 

Här kan du ladda hem Vänsterpartiets förslag till budget och Verksamhetsplan 2019-2021

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

     Sammanställning över Vänsterpartiets särskilda satsningar (mnkr)

Vänsterpartiet reserverar sig mot regionstyrelsens beslut om höjda avgifter och taxor gällande högkostnadsskyddet för öppenvård, tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vid dagens regionstyrelsesammanträde yrkade Vänsterpartiet avslag på majoritetens, S, C och KD, nya förslag till högkostnadsskyddet för öppenvård, tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa år 2019.

– ”Vänsterpartiets inställning till olika avgifter inom sjukvården är att de skall vara så låga som möjligt så att inte någon av ekonomiska skäl ställs utanför en nödvändig sjukvård”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

I den nya majoritetens förslag till högkostnadsskydd för öppenvård år 2019, föreslår man en höjning från 900 kronor till 1150 kronor.

– ”Vi vet att många tvekar att vända sig till vården på grund av ekonomiska faktorer. En höjning av högkostnadsskyddet skulle drabba de med den allra svagaste ekonomin hårdast”, säger Jihad Menhem (V) oppositionsråd.

Vänsterpartiet yrkade på att högkostnadsskyddet ska vara oförändrat, alltså 900 kronor.

Majoriteten beslutade också att höja tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa för år 2019. Vänsterpartiet yrkade avslag och lade fram eget förslag.

Ladda ner (V)åra tre yrkanden här:
Särskilt yrkande över högkostnadsskydd för öppenvård.
Särskilt yrkande över tandvårdstaxor.
Särskilt yrkande över kollektivtrafiktaxa.

 

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Rädda länsteaterensemblen från Socialdemokraternas besparingskrav

Kenneth Lantz (V) distriktsordförande Örebro län och Stefan Backius (V), i en debattartikel, NA

Kenneth Lantz                       Stefan Backius

Många kritiska röster har höjts efter att regionens nye starke man, socialdemokraten Andreas Svahn, meddelade oss att Länsteatern måste spara. Kostnadsökningarna i Länsteaterns verksamhet kommer inte att kompenseras på samma sätt som övrig verksamhet inom regionens ansvarsområde. Här signaleras tydligt från Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna, som bildat en ny majoritet, att kulturen inte är ett prioriterat område för Region Örebro län.

För oss i Vänsterpartiet klingar detta illa. Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Kulturen bidrar till livskvaliteten på många sätt och behöver nå alla i hela regionen. Samtidigt som kulturen har ett egenvärde är den också en livsviktig del i vår demokrati som idag dessutom ifrågasätts i allt större omfattning. Nu – om någonsin – behöver kulturen i allmänhet och Länsteatern i synnerhet realistiska ekonomiska förutsättningar, inte besparingskrav.

Som en konsekvens av socialdemokraten Andreas Svans ståndpunkt har Länsteatern nu tvingats varsla halva fasta skådespelarensemblen. Ska regionen bidra till att fler kulturarbetare i högre utsträckning än andra behöver tvingas arbeta under tillfälliga och osäkra anställningsförhållanden? Läs mer

Vänsterpartiet i Region Örebro län kräver svar om resegaranti inom färdtjänsten

Jihad Menhem (V)oppositionsråd

Vänsterpartisten Jihad Menhem har lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas imorgon den 5 november. Interpellationen handlar om resegaranti inom färdtjänsten.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om resegaranti inom färdtjänsten

Inom hela transportområdet, och inte minst inom kollektivtrafiken, finns ett antal riktlinjer som fastslår att transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla oavsett funktionsförmåga.

Trots att det i FN-konventionen framgår att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till transporter på samma villkor som andra, så har åtgärdstakten för att tillgängliggöra kollektivtrafiken varit låg i hela landet, bl.a. i vår region. I vårt län är färdtjänsten en del av region Örebro läns kollektivtrafik och riktar sig till personer med funktionsnedsättning, d.v.s. medborgare som har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik.

Den 1 april 2016 skärpte regeringen lagen om resegaranti och införde en ny lag som reglerar förseningsersättningarna i kollektivtrafiken. Namnet resegaranti försvann och ersatts av benämningen förseningsersättning, dessutom höjde man maxbeloppet för den som tar taxi vid en trafikstörning och försening. I samband med den nya lagen beslutade flera trafikhuvudmän, dvs regioner och kommuner att också införa en resegaranti vid försening med färdtjänsten och sjukresor. I samband med den nya lagen beslutade många regioner att också införa en resegaranti vid försening med färdtjänsten, det s.k. serviceresor.

I region Örebro län omfattar förseningsersättningen endast resor i linjetrafik (tåg och buss), däremot inte när man reser med färdtjänst eller sjukresa. Detta har jag påtalat många gånger, d.v.s. i den gamla majoriteten, och jag blev varje gång lovad att man är på gång att införa en resegaranti inom färdtjänsten i Region Örebro län.

Det har nu gått två år sedan jag tog upp frågan första gången! Så min fråga till dig är:

När kommer Region Örebro län att införa en resegaranti vid försening med färdtjänst och sjukresor, d.v.s. på samma sätt som alla andra regioner?

För Vänsterpartiet i Region Örebro län
Jihad Menhem (V) oppositionsråd

Regionfullmäktiges sammanträden filmas och sänds direkt via webb-tv. Här kan du se bl.a. interpellationsdebatt

Ett allvarligt uttalande av regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Den rödblå majoriteten ”S, C och KD” som kommer att styra region Örebro län har nu, förutom att de uttalat sig positivt om privatiseringar, börjat presentera sina nedskärningskrav på regionens verksamheter. Första beskedet kom igår om varslet på fyra heltidsanställda på Länsteatern i Örebro.

– ”Jag ser mycket allvarligt på regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahns, uttalande om att kulturen inte är med bland de prioriterade områden för Region Örebro län”, säger Vänsterpartiets regionråd Jihad Menhem. Att redan nu informera om att den nya majoriteten inte kommer att öka anslagen till teatern och kulturen inför budgeten 2019, är en allvarlig signal och skapar en stor oro bland kulturarbetare i Örebro län.

Örebro Länsteater och de andra kulturinstitutionerna ger viktiga bidrag till ett gott liv i Örebro län. Under 2017 har Länsteatern bedrivit ett aktivt arbete för att fler elever i länet ska ta del av professionell barnteater, vilket har gett mycket bra resultat. År 2017 var 23 039 av besökarna barn och ungdomar jämfört med 16 291 året innan. Det här är en viktig satsning som Länsteatern finansierat ur sina budgetramar och inte fått extra anslag för.

– ”Redan på regionsstyrelsens sammanträde den 28 mars lyfte jag upp frågan om Länsteaterns ekonomi och den uppräkningen av verksamhetsanslaget som inte ligger i balans med löneuppräkningen”, säger Jihad Menhem.

Vänsterpartiet vill satsa på Länsteatern och kulturen och anser att tillgången till kultur inte ska vara beroende av exempelvis klass, kön, funktionsvariation eller bostadsort. Alla ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur samt möjlighet att själv få utöva olika former av kultur.

– ”Inför budgeten 2019 kommer Vänsterpartiet att föreslå extra anslag till Örebro Länsteater för att undvika uppsägning av personal. Region Örebro läns har bl.a. ansvar för det länsövergripande kulturarbetet. Vi tycker det är viktigt att Örebro Länsteatern fungerar väl och att regionens anslag och bidrag till kultur, föreningar, studieförbund, konstnärer, ungdomsorganisationer kommer hela regionen till del”, avslutar Jihad Menhem (V) regionråd.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Vänsterpartiet går i opposition i Region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

Vänsterpartiet kommer att vara i opposition i Region Örebro län under de kommande fyra åren. Socialdemokraterna har valt styra regionen tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna istället för med vänstern.strong>

– Vi är djupt besvikna på Socialdemokraterna, säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län. Vi har gjort en stark valrörelse och är det enda rödgröna parti som går framåt. Det känns mycket märkligt att Socialdemokraterna försöker dumpa Vänsterpartiet, som gått framåt, och stänga oss ute. Därför är med tungt hjärta vi nu går i vänsteropposition och ser ut att lämna över regionen till ett mycket osäkert mitten-höger styre, avslutar Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län.

– En rödblå regionledning kommer inte att kunna bygga ett jämlikt och jämställt Örebro län för alla. Vi vet vad som väntar när de blåa kommer till makten; ökade privatiseringar, höjda avgifter och ökade klyftor inom hälso- och sjukvården, säger Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd. Vi kommer nu att inrikta oss på att driva en tuff och konstruktiv vänsteropposition och prioritera de frågor vi pratade med medborgarna om i valrörelsen, både i vår budget och i motioner till regionfullmäktige. Vi vill se bl.a. en förstärkning av resurser till den nära hälso- och sjukvården, både till primärvården och psykiatrin. Vi kommer att arbeta offensivt för tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsmottagningar öppet dygnet runt – året runt,avsluter Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd.

 

För mer information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Jihad Menhem, regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Vänsterpartiet Örebro län presenterade sitt valprogram

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

.

Vänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag eller slösas bort i upphandlingar av våra verksamheter. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. Vi vill att taxorna i kollektivtrafik ska hållas på en låg nivå för att så många som möjligt ska använda sig av den kollektiva trafiken. De goda exemplen i landet, med avgiftsfri kollektivtrafik skulle prövas i regionen. Vänsterpartiet Örebro län vill bygga ett Örebro län för alla – inte bara för några få, säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län.

Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården och psykiatrin tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av vår verksamhet. Tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsmottagningar öppet dygnet runt – året runt. Vi kommer också att driva frågan om arbetstidsförkortning i några av regionens verksamheter, satsa på kompetensutveckling för personalen och fortsätta värna om medarbetarnas grundlagskyddade rätt att yttra sig offentlig, säger Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd.

Här är några av våra vallöften:
– Tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsavdelningar året runt.
– Förstärka resurserna till både primärvården och psykiatrin.
– Stärka och utveckla verksamheterna på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg till nytta för alla länsbor.
– Öka och säkerställa delaktigheten för de anställda.
– Motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
– Patientavgifter som alla har råd med, avgiftsfria hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och avgiftsfritt fästingvaccin för barn.
– Arbeta för en aktiv och levande landsbygd och värna ett rikt kulturliv för alla i hela länet.
– Satsa på en tillgänglig och avgiftsfri kollektivtrafik. Utveckla och utöka anropsstyrd trafik i hela länet.
– Nej till vinster i välfärden.

För mer information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Jihad Menhem, regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Här kan du ladda hem vårt valprogram som pdf.dokument

1 2 3 20
bli_medlem4-262x103

Arkiv

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

Webbsidan sköts av Jihad Menhem