Vänsterpartiet Örebro län

Stöd hamnarbetarnas kamp!

Vänsterpartiet i Region Örebro län ställer en interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om förlossning i Karlskoga

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vänsterpartists oppositionsråd Jihad Menhem har idag lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas den 12 februari. Interpellationen handlar om förlossningen i Karlskoga och kommer att besvaras av regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

I början av 2018 ställde Vänsterpartiet ett krav i dåvarande majoritetsgruppen, om att utreda frågan om sommaröppet på BB i Karlskoga. Ett beslut togs i regionstyrelsen om att den samordnade förlossningsverksamheten sommaren 2018 ska utvärderas.

I regionsstyrelsens verksamhetsplan för 2018, som dåvarande majoriteten lade fram, finns följande att läsa: ”Att efter genomförd utvärdering ska förutsättningar för och konsekvenser av att bedriva förlossningsverksamhet på två platser i länet under sommartid utredas.”

I valrörelsen var Karlskoga BB en stor valfråga för nästan alla partier. Företrädare för Centerpartiet och Kristdemokraterna, som nu tillhör majoritetssamarbetet, uttalade sig i massmedia och i Nerikes Allehandas kampanj, ”Kan du lova” om att BB i Karlskoga ska vara öppet året runt. ”se C och KD:s uttalanden och bilder i bifogad interpellation”.

Nu när valet är över så försvann utfästelserna till väljarna tyvärr, till förmån för majoritetssamarbete.

Det har gått nästan ett år och regionstyrelsen har inte fått något skriftligt utvärderingssvar. Snart är sommaren här och en utvärdering behövs för att politikerna ska kunna fatta ett klokt beslut.

Till vår förvåning så hör vi idag på radio Örebro om att BB i Karlskoga ska hållas sommarstängt. Ett beslut som har tagits av verksamhetschefer.

Då är mina frågor till regionstyrelsens ordförande:

Regionstyrelsens beslut om utvärdering har inte verkställts eftersom det inte har återkommit till regionstyrelsen.

– Varför kan inte förlossningen i Karlskoga vara öppet året runt?
– Är det majoritetens policy att regionstyrelsens oppositionspolitiker ska få veta beslut via media?

Ladda ner Vänsterpartiets interpellation ”om förlossning i Karlskoga”

 

För mer information kontakta:

Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

 

Tre V interpellationer till regionfullmäktige

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Katarina Raneborn (V)

Vänsterpartisten Katarina Raneborn har lämnat tre interpellationer till regionfullmäktige som kommer att behandlas den 12 februari. Interpellationerna handlar om försöket med anropsstyrd närtrafik som region Örebro län startade i Askersund och Nora kommuner i oktober 2018. Flytten av hållplats från Skyllbergs samhälle till Skyllbergsvallen som har skapat stora bekymmer för boende där, samt stödet till ensamkommande gymnasieungdomar.

Katarina Raneborn (V) som är ledamot i regionfullmäktige och regionens nämnd för Samhällsbyggnad ställer en del frågor till ordförande i regionstyrelsen samt ordförande i Samhällsbyggnadsnämnd.

 

Här kan du ladda ner interpellationerna:
1- Om försöket med anropsstyrd närtrafik.
2- Om busshällplats i Skyllberg, Askersund.
3- Hjälp de ensamkommande gymnasieungdomarna.

 

För mer information kontakta:
Katarina Raneborn (V), ledamot i nämnden för samhällsbyggnad, 070-699 09 00

 

Vänsterpartiet i region Örebro län vill inrätta ett idrottspris och ett idrottsstipendium

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vänsterpartiet har idag lämnat in en motion till region Örebro län om att inrätta ett idrottspris och ett idrottsstipendium som syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och enskilda idrottsutövare verksamma i Örebro län.

– ”Idrottsrörelsen i Örebro län ligger nära folkets hjärta och är vårt läns största folkrörelse med cirka 600 föreningar, 20 000 ledare och 100 000 aktiva. Rörelser som i allra högsta grad bidrar till ett rikare socialt liv och meningsfulla aktiviteter”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

Idrotten spelar en aktiv roll i förståelsen och integrationen mellan olika kulturer och är en kraft och ett föredöme i arbetet mot droger, våld och rasism.

– ”Idrott betyder väldigt mycket för väldigt många människor i vårt län. Det finns ingen annan fritidsverksamhet som engagerar så många barn, unga, äldre, och invandrarungdomar som idrotten. Det finns inte heller någon annan verksamhet som i så hög grad tjänar till att rehabilitera funktionsnedsatta människor som idrotten”, säger Jihad Menhem (V).

Nästan två tredjedelar av länets innevånare är engagerade i eller av idrotten på något sätt. T.ex. som aktiva, ledare, föräldrar till idrottande barn eller åskådare. Trivsel och välbefinnande har varit avgörande motiv för engagemang.

– ”Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för Region Örebro län att uppskatta idrottsrörelsens värde och betydelse för länet och länets innevånare genom att stifta ett idrottspris och ett idrottsstipendium”, avslutar Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

Ladda ner Vänsterpartiets motion ”Inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium i Region Örebro län”

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

Fullt förtroende för partiets förhandlingslinje i regeringsbildningen

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

  Pressmeddelande

Vänsterpartiet har med all rätt krävt respekt från socialdemokraterna i den pågående regeringsbildningen. Att fyra partier gör en överenskommelse och förutsätter att det femte bara ska acceptera detta är oförskämt. Dessutom att skriva in att vänsterpartiet inte ska ha något inflytande på politiken är både respektlöst och dumdristigt, när man vet att hela överenskommelsen bygger på Vänsterpartiets stöd. En överenskommelse kräver inflytande från alla parter!

Vänsterpartiet i Örebro län har på ett distriktsstyrelsemöte i helgen diskuterat de olika alternativen och inser att det är en svår avvägning partistyrelsen och riksdagsgruppen nu har att göra. Örebrodistriktet stöder beslutet att inte släppa fram Löfvens regering i nuläget. Nu måste det till respektfulla förhandlingar, där den osmidiga klausulen, socialdemokratins acceptans av extremt nyliberala reformer och bevarandet av de reformer som Vänsterpartiet bidragit med de senaste fyra åren diskuteras på allvar. Vi vill ha en lösning där Vänsterpartiet har inflytande på politiken den kommande mandatperioden. Här litar vi på partistyrelsens och riksdagsgruppens bedömning av vad som kan vara acceptabelt.

Om nu de förmodade förhandlingarna ändå leder fram till att Vänsterpartiet måste rösta nej på fredag, så är det socialdemokraternas och deras bundsförvanters ansvar att det blir så.

Självklart stöder vi partiets ståndpunkt att säga nej till en m/kd-regering med sd-stöd. Om vi hamnar i en extravals situation, så kan det inte heller göra Vänsterpartiet ansvarigt. Återigen är det socialdemokraterna och dess bundsförvanter som är ansvariga!

Verkställande utskottet i Vänsterpartiets Örebro-distrikt litar fullt och fast på att partistyrelse och riksdagsgrupp tar de beslut som är bäst för väljarna och partiet.

Enligt uppdrag från VU i Vänsterpartiets Örebro distrikt

Kenneth Lantz, distr. ordf

Vänsterpartiet i Region Örebro län ställer en interpellation till regionstyrelsens ordförande om tystnadskulturen inom RÖL

Jihad Menhem (V)oppositionsråd

Vänsterpartisten Jihad Menhem har lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas den 17 december. Interpellationen handlar om tystnadskulturen inom Region Örebro län.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om tystnadskulturen inom Region Örebro län

Enligt bland annat artiklar i lokaltidningar så framgår det att det råder en tystnadskultur inom regionen. Personal har blivit tillsagd att inte föra fram sin åsikt, och absolut inte till media, tvärtemot Sveriges grundlag. Till och med så har personal blivit uppmanad att säga upp sig, trots personalbrist, eller riskera att bli utköpt.

En god arbetsmiljö handlar framförallt om ett öppet klimat och en ökad dialog mellan alla medarbetare, såväl chefer som underlydande.

För oss i Vänsterpartiet, och även andra partier, är det viktigt att alla anställda är informerade om, och kan använda sig av, sin lagstadgade meddelarfrihet om man upplever att saker inte fungerar i verksamheten. Debattklimatet i Region Örebro län måste förändras så att det upplevs som positivt att tala om de brister som finns, för patientsäkerheten och för personalens arbetsmiljö. Detta är en nyckelfråga för en offentligt finansierad verksamhet.

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn:

• Vilka åtgärder kommer du att vidta för att motverka tystnadskulturen inom Region Örebro län?
• Hur tänker du agera för att personalens kritik och kommentarer ska tas på allvar och inte fastna på chefsnivå?
• Finns det chefer inom regionen som inte tycker att det är så noga med våra grundlagar?
• Anser du att vi har råd att göra oss av med kompetenta medarbetare när vi har stor brist på personal?

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem (V) oppositionsråd

En jämställd klassbudget från Vänsterpartiet i region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vänsterpartiet presenterar idag torsdag 29 november sitt förslag till budget 2019 -2021 för Region Örebro län.

Vi vill bygga ett jämlikt och jämställt Örebro län för alla – inte bara några få. Det är temat i det budgetförslag som Vänsterpartiet presenterar för de kommande tre åren i region Örebro län. Varje del i förslaget har som målsättning att minska klyftorna i samhället och den största och viktigaste verksamheten är hälso- och sjukvården.

– ”Vi har prioriterat en fortsättning av de låga patientavgifterna för undersökningar, behandlingar och oförändrad avgift för högkostnadsskyddet. Människor med sämst ekonomiska förutsättningar ska inte tvingas att välja mellan att lägga sina pengar på vård eller på mat för dagen. Vi anser det vara en självklarhet i ett solidariskt samhälle”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd och nuvarande vice ordförande i regionstyrelsen Jihad Menhem.

Vi gör stora satsningar på hälso- och sjukvården, bl.a. på barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, missbruksvården, geriatrisk kompetensutveckling och på gratis TBE-vaccin för barn upp till 19 år.

– ”I vårt län ska det inte vara en klassfråga att kunna skydda sitt barn mot sjukdomar. En TBE-infektion kan ge både allvarliga och bestående följder. Därför anser Vänsterpartiet det vara extra viktigt att skydda barnen som ofta leker och vistas i miljöer med mycket vegetation”, säger Jihad Menhem (V) oppositionsråd.

– ”Vänsterpartiet ökar anslaget till Länsteatern, som är en viktig del av välfärden. Vi anser att tillgången till kultur inte ska vara beroende av exempelvis klass, kön, funktionsnedsättning eller bostadsort. Vi vill också inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och/eller enskilda idrottsutövare verksamma i Örebro län”, avslutar Jihad Menhem (V).

Vänsterpartiet satsar även på avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik i hela regionen, på låga taxor inom kollektivtrafiken, på anropsstyrd närtrafik i fler kommuner och dessutom vill vi inrätta en resegaranti inom serviceresor dvs färdtjänst och sjukresor. se sammanställning över Vänsterpartiets särskilda satsningar nedan.

 

Här kan du ladda hem Vänsterpartiets förslag till budget och Verksamhetsplan 2019-2021

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

     Sammanställning över Vänsterpartiets särskilda satsningar (mnkr)

Vänsterpartiet reserverar sig mot regionstyrelsens beslut om höjda avgifter och taxor gällande högkostnadsskyddet för öppenvård, tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vid dagens regionstyrelsesammanträde yrkade Vänsterpartiet avslag på majoritetens, S, C och KD, nya förslag till högkostnadsskyddet för öppenvård, tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa år 2019.

– ”Vänsterpartiets inställning till olika avgifter inom sjukvården är att de skall vara så låga som möjligt så att inte någon av ekonomiska skäl ställs utanför en nödvändig sjukvård”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

I den nya majoritetens förslag till högkostnadsskydd för öppenvård år 2019, föreslår man en höjning från 900 kronor till 1150 kronor.

– ”Vi vet att många tvekar att vända sig till vården på grund av ekonomiska faktorer. En höjning av högkostnadsskyddet skulle drabba de med den allra svagaste ekonomin hårdast”, säger Jihad Menhem (V) oppositionsråd.

Vänsterpartiet yrkade på att högkostnadsskyddet ska vara oförändrat, alltså 900 kronor.

Majoriteten beslutade också att höja tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa för år 2019. Vänsterpartiet yrkade avslag och lade fram eget förslag.

Ladda ner (V)åra tre yrkanden här:
Särskilt yrkande över högkostnadsskydd för öppenvård.
Särskilt yrkande över tandvårdstaxor.
Särskilt yrkande över kollektivtrafiktaxa.

 

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Rädda länsteaterensemblen från Socialdemokraternas besparingskrav

Kenneth Lantz (V) distriktsordförande Örebro län och Stefan Backius (V), i en debattartikel, NA

Kenneth Lantz                       Stefan Backius

Många kritiska röster har höjts efter att regionens nye starke man, socialdemokraten Andreas Svahn, meddelade oss att Länsteatern måste spara. Kostnadsökningarna i Länsteaterns verksamhet kommer inte att kompenseras på samma sätt som övrig verksamhet inom regionens ansvarsområde. Här signaleras tydligt från Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna, som bildat en ny majoritet, att kulturen inte är ett prioriterat område för Region Örebro län.

För oss i Vänsterpartiet klingar detta illa. Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Kulturen bidrar till livskvaliteten på många sätt och behöver nå alla i hela regionen. Samtidigt som kulturen har ett egenvärde är den också en livsviktig del i vår demokrati som idag dessutom ifrågasätts i allt större omfattning. Nu – om någonsin – behöver kulturen i allmänhet och Länsteatern i synnerhet realistiska ekonomiska förutsättningar, inte besparingskrav.

Som en konsekvens av socialdemokraten Andreas Svans ståndpunkt har Länsteatern nu tvingats varsla halva fasta skådespelarensemblen. Ska regionen bidra till att fler kulturarbetare i högre utsträckning än andra behöver tvingas arbeta under tillfälliga och osäkra anställningsförhållanden? Läs mer

1 2 3 20
bli_medlem4-262x103

Arkiv