• Hem
  • Folkhälsofrågor...
Debattartiklar & Insändare

Folkhälsofrågorna i Region Örebro län, behöver utvecklas, inte avvecklas!

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem (V) Örebro län

Snart dagligen får vi rapporter om svenska folkets mående. Undersökningar visar att ohälsan ökar i många grupper: unga människor, främst flickor mår sämre och sämre. En undersökning klargör att medellivslängden hos invånarna skiljer sig flera år mellan olika busshållplatser i länet. Geografiska variationer finns, sämre hälsa ju lägre du befinner dig på den socioekonomiska trappan. Människor med funktionsnedsättning, HBTQ-personer, invandare har sämre förutsättningar för god hälsa.

Vi vet att rökning skadar och dödar, att fel kost ger sjukdomar och fetma, att stillasittande inte är bra för kropp och hjärta. Stressrelaterade sjukdomar ökar markant. Vi vet att hälsa är en jämlikhet och jämställdhetsfråga och en klassfråga.

Region Örebro län har en stor uppgift att jobba med frågan. I den politiska beredningen för folkhälsa har man tagit fasta på detta. Nu är det omorganisation på gång och då faller tyvärr folkhälsoprioriteringarna ner några pinnhål. Genom att hoppas att alla nämnder och beredningar ska ta tag i frågan avsäger sig partierna chansen att göra den viktiga prioriteringen.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län är det självklart att i den nya organisationen ha en Folkhälsonämnd. Där ska man bl.a. bedöma hälsoläget i länet och till följd av det beskriva befolkningens behov av hälsofrämjande insatser, stödja och bistå regionstyrelsen genom att följa utvecklingen i samhället på de områden som har stor betydelse för folkhälsan. Även förbättra och möjliggöra kunskapsfördjupning, samverka med kommunerna och frivilligorganisationerna för att förebygga ohälsa och skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra aktörer.

Vi i Vänsterpartiet menar att en god hälsa ska vara ett prioriterat mål då det är både av stor vikt för individen men också tjänar ett syfte samhällsekonomiskt. Det är en oerhört viktig fråga som inte får slarvas eller glömmas bort. Hälsan är livsviktig och därför måste vi ta krafttag för att komma tillrätta med ohälsan. Ett sätt är att ha en nämnd för Folkhälsa i Region Örebro län. Inte avveckla utan utveckla arbetet.

Jihad Menhem, Regionråd (V) och ordförande i beredningen för Folkhälsa

Kopiera länk