• Hem
  • En ohållbar sit...
Debattartiklar & Insändare

En ohållbar situation

Jihad Menhem (V) regionråd och Kenneth Lantz (V) distriktsordförande  Örebro län, i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem                    Kenneth Lantz

Sedan den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen inom Region Örebro län trädde i kraft år 2015, så har det framkommit en del kritik och missnöje med att det hittills inte har fungerat såsom det borde göra.

Tanken med den organisationen var att utveckla länets hälso- och sjukvård. Detta genom att bilda närsjukvårdsområden med vårdcentraler och delar av sjukhusvården, medan den högspecialiserade och planerade vården på sjukhusen omvandlades till länskliniker. Målsättningen var att uppnå en jämlik och likvärdig tillgång till vård i hela länet, men även för att bättre möta de behov av vård som befolkningen kan förvänta sig i framtiden.

Nu har det gått 3 år och tyvärr har länsverksamheterna inte blivit den succé som man trodde. Det har lett till en sämre arbetssituation för en del anställda, framförallt på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg. Det har också fört med sig att vården fragmentiseras och dialogen mellan chef och medarbetare försvårats, eller till och med helt saknas, på grund av frånvarande chefer som i många fall finns allt för långt ifrån personalen.

Vi i Vänsterpartiet anser att den här situationen börjar alltmer bli ohållbar och oacceptabel. För oss är trygghet och kontinuitet viktigt i vården. Bland de viktigaste faktorerna i arbetet för en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö är personalens delaktighet och gott ledarskap.

Därför ser vi ett stort behov av att Regionen gör en översyn och utvärdering av hela sjukvårdsorganisationen och vidtar konkreta åtgärder för att rätta till bristerna innan det är för sent. En sådan konkret åtgärd kan vara att återinrätta de lokala sjukhusledningarna som kan vara närvarande i verksamheterna, d.v.s. nära sina medarbetare och har mandat att fatta beslut över frågor som rör den dagliga verksamheten. Detta för att kunna fortsätta erbjuda invånarna i länet en god tillgänglighet till högkvalitativ vård där patientens behov och fokus är vägledande.

När det gäller de senaste diskussionerna om nedläggning av förlossningen vid Karlskoga lasarettet efter sommaren, vill vi återigen klargöra att Vänsterpartiet i Region Örebro län avvisar alla sådana tankar och förslag . Förlossningsvården i Örebro län behöver utvecklas och stärkas med fler barnmorskor, barnsjuksköterskor och barnläkare och inte avvecklas. Utgångspunkten för Vänsterpartiets politik i Region Örebro län är tydlig, tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsmottagningar öppet dygnet runt – året runt!

För oss är Karlskoga och Lindesbergs lasarett viktiga delar i länets vårdverksamhet och vi är övertygade att dessa sjukhus har en utvecklingspotential som är till nytta för alla invånare i länet.

Jihad Menhem (V), regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen Region Örebro län
Kenneth Lantz (V), distriktsordförande Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk