• Hem
  • Välfärdssatsnin...
artikel

Välfärdssatsning – inför sex timmars arbetsdag!

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en ledare ETC Örebro

Kenneth Lantz (V) Örebro län

Låts oss forma en samhällsekonomi som är bra för alla och inte bara för några få – kortare arbetstid är ett viktigt steg på vägen dit.
Den senaste arbetstidsreformen med 40 timmarsvecka infördes 1973. Idag 44 år senare är det hög tid med nästa arbetstidsreform – sextimmarsdagen. Det är fullt möjligt att påbörja en historisk arbetstidsförkortning. Redan nu kan den starta med den försöksverksamhet som Vänsterpartiet förslagit i årets budgetarbete i riksdagen.

För många med heltidsjobb är det svårt att kombinera arbete med föräldraskap, familj och fritid, oftast räcker inte tiden till. Detta skapar stress och högt tempo för många människor. Därför blir arbetstidsförkortning en frihetsreform. Tid för återhämtning och engagemang och mer makt över livssituationen är en effekt av detta.

Positiva effekter som minskad sjukfrånvaro har noterats i de försöksverksamheter som hitintills genomförts i kommunala eller regionala/landstings verksamheter. Tyvärr är det ju inte alla som inser fördelen med arbetstidsförkortning. I min egen kommun – Laxå, röstade den borgerliga alliansen nej till en försöksverksamhet, som bara fick stöd hos vänsterpartiet och socialdemokraterna. Här valde alliansen ett Bättre Laxå istället att bygga om Centrumtorget med pengar från de statliga välfärdspengarna. Pengar som skall och borde gå till fler tjänster och arbetsmiljöåtgärder för personalen.

Förslaget om försöksverksamhet kommer att pågå till 2019, om det går igenom. Det kommer att kosta 2,5 miljarder. Satsningen ska ske inom äldreomsorgen, sjukvården, socialtjänsten, förskolan och skolan. Det kommer att vara frivilligt för kommuner regioner/landsting att ansöka om statsbidrag. Med många storskaliga projekt över hela landet kommer det att visa på att detta är möjligt och ger positiva resultat.

En viktig del i arbetet med arbetstidsförkortning är att ta sig an problemet med timbortfall i den offentliga sektorn. Här blir det viktigt att kommuner och regioner/landsting svarar upp mot en politisk vilja att värna kvaliteten i välfärden och den offentliga servicen. Fler behöver nyanställas i dessa sektorer jämfört med det privata näringslivet. Detta innebär stora utmaningar för den offentliga sektorn – framför allt nyrekryteringsbehovet. Redan idag är ju det en stor utmaning med att hitta personal med rätt kompetens. Massiva utbildningsinsatser behövs för att säkra tillgången på rätt utbildad personal.

Den kommande arbetstidsförkortningsreformen kan finansieras genom löneutrymmet, men får inte ske i sådan takt att det innebär fallande reallöner. Försöksverksamheten kommer att lägga grunden för en generell arbetstidsförkortning för alla på sikt. Sex timmars arbetsdag är framtiden och nästa stora sociala reform.
Arbetstidsförkortning är inte bara ett slentrianmässigt slagord i 1 maj-tåg, det är en både genomförbar och önskvärd reform.”Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag”.

Kenneth Lantz (V) ordförande Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk