• Hem
 • Vänsterpartiets...
Övrigt

Vänsterpartiets yttrande angående regional översiktlig planering för Örebroregionen

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

Vänsterpartiet i Örebro Län tycker det är bra att en regional översiktlig planering (RÖP) tas fram. Som vi ser det finns det två syften:

 • att stärka Örebroregionen i förhållande till övriga Sverige
 • att åstadkomma en hållbar utveckling inom hela regionen

Vad det gäller det första syftet anser vi att den i flera avseende har en bra inriktning. Exempelvis:

 • framhållandet av Örebroregionen som en logistik nod i Sverige
 • begreppet “The Heart of Sweden”

Vad gäller det andra syftet har vi dock en hel del invändningar som bl a som går ut på följande:

 • man utgår från att Örebro stad kommer att växa och att de andra kommunerna kommer att minska och att detta är en opåverkbar naturlag. Vi anser att denna gravitationskraft inte enbart är av godo och att den går att motverka med politiska styrmedel
 • vi håller med om att möjligheterna att pendla mellan bostadsort och arbetsplats måste förbättras, men tycker inte att ett pendlingsavstånd med en restid på 45 min inte alltid är acceptabel för alla grupper, speciellt inte för småbarnsföräldrar
 • förslaget innehåller ingenting om nödvändigheten öka arbetstillfällena på de mindre orterna, varken vad det gäller offentlig eller privat verksamhet
 • den regionala översiktsplaneringen saknar ett antal utvecklingsområden som borde finnas med om den skall utgöra ett stöd för den kommunala översiktsplaneringen exempel på dessa är: natur- och vattenresurser, miljökvalitet, säkerhet och riskbedömningar, utbildning, avlopps- och renhållningshantering, energiförsörjning samt hur fritids-, turism- och rekreationsområden i länet/regionen skulle kunna utvecklas.
 • Ladda ned hela (V) yttrandet här
 • Läs remissförslaget ” RÖP” Regional översiktlig planering
Kopiera länk