• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet yrkade på återremiss av budgeten för hälso- och sjukvårdsnämnden

2023.11.16

Pressmeddelande

 

När det politiska styret (S), (C) och (KD) idag presenterade sin budget för hälso- och sjukvårdsnämnden så yrkade Vänsterpartiet på återremiss.

Det finns en rad anledningar till vårt ställningstagande att inte bifalla det politiska styrets förslag till verksamhetsplan med budget för hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget innehöll formuleringar som kan uppfattas som att beslutet om t.ex. Lindesbergs akutkirurgi redan är taget, det kan vi inte acceptera. Vänsterpartiet stödjer förslagen om minskad administration och minskade kostnader för hyrläkare men det finns inga konsekvensbeskrivningar och det saknas också tydliga beskrivningar av innebörden i förslagen. Utan beskrivningar av konsekvenser blir det omöjligt att ta ställning till förslagen”, säger Rolf Östman, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för Vänsterpartiet Region Örebro län.

Vänsterpartiet tycker att minskad administration är allmänt bra i stället för neddragningar på vårdpersonal men utan konsekvensbeskrivningar blir det inte möjligt att bedöma om kostnaderna för administrationen skulle kunna minskas ytterligare.

”Vi instämmer också i målbilderna gällande övergång till nära vård och att primärvården ska vara basen i sjukvården. Vi anser dock att takten i övergången till nära vård behöver ökas och att förslaget till verksamhetsplan inte tillräckligt tydligt styr i den riktningen. Inte heller finns tydliga förslag och uppdrag för hur primärvården ska kunna fylla sin roll som bas i sjukvården”, fortsätter Rolf Östman (V).

Majoritetens förslag till budget upptar ett antal punkter som beräknas leda till kostnadsminskningar på sammantaget 414 mnkr. I stället hänvisar (V) till det egna budgetförslaget där kostnadsminskningen för hälso- och sjukvården skulle bli lägre.

”Vad gäller hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska ram så innebär Vänsterpartiets budgetförslag att kravet på kostnads-minskningar är 200 mnkr lägre än styrets budget. Därför yrkade vi på återremiss så styret får en chans att prata med oss”, avslutar Rolf Östman, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för Vänsterpartiet Region Örebro län.

Rolf Östman

Ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Vänsterpartiet Region Örebro län

Kopiera länk