• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Pressmeddelande

Vänsterpartiet reserverar sig mot regionstyrelsens beslut om regionens nya politiska organisation

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

Jihad Menhem (V) Örebro län

Vid dagens regionstyrelsesammanträde avslogs Vänsterpartiets förslag att inrätta en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd i den nya politiska organisationen för Region Örebro län som kommer att träda ikraft från och med den 1 januari 2019.

– För Vänsterpartiet i Region Örebro län är det självklart att i den nya organisationen ha en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd, säger regionrådet Jihad Menhem (V).

En Folkhälsonämnds uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Region Örebro län.

– Jag tycker att det är viktigt att Regionen har en Folkhälsonämnd, där man bl.a. ska bedöma hälsoläget i länet och befolkningens behov av hälsofrämjande insatser. Även för att samverka med kommunerna och frivilligorganisationerna för att förebygga ohälsa och skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra aktörer, säger Jihad Menhem (V).

Ett ungdomsråd i Region Örebro län kommer att fungera som ett rådgivande organ till regionstyrelsen och ska vara en remissinstans för ungdomsrelaterade frågor.

– Många av de beslut som tas politiskt idag påverkar våra ungdomar utan att de har en möjlighet att föra fram sina frågor och åsikter. Därför vill Vänsterpartiet inrätta ett ungdomsråd med uppgift att tillvara ungdomars intresse, tankar, idéer och synpunkter samt bidra till att ungas inflyttande stärks och att deras röst hörs, avslutar Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i regionstyrelsen till förmån för eget yrkande. Frågan kommer att avgöras på Regionfullmäktige sammanträde den 19 juni.

Här kan du ladda ned och läsa Vänsterpartiets yrkande.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) Regionråd, tel. 070-594 71 89

Kopiera länk