• Hem
  • Vänsterpartiet ...
Motioner

Vänsterpartiet i region Örebro län vill att äldre, sjuka och gymnasieungdomar ska ges rätt att resa avgiftsfritt

Att få fler att resa med kollektivtrafiken är ett viktigt mål för Vänsterpartiet. Vi vill gärna se en utveckling där fler väljer att ställa bilen och resa gemensamt. För att nå dit krävs att kollektivtrafiken uppfattas som lättillgänglig, attraktiv och även som prisvärd. Vi anser att det är av yttersta vikt att arbeta för att få till stånd en annan syn på hur vi transporterar oss. I dag ser alltför många bilen som det självklara valet istället för att ta bussen eller tåget.

Vänsterpartiet har ett långsiktigt mål om att genomföra en avgiftsfri kollektivtrafik. Detta vill vi göra stegvis. I första hand anser vi att äldre, sjuka och unga bör vara de grupper som vi inför avgiftsfri kollektivtrafik för först. Dels för att få fler att resa kollektivt men också för att påverka människors allmänna syn på kollektivtrafiken och därmed minska miljöpåverkan.

Vi ser att äldre är en grupp som ofta har små ekonomiska marginaler men där viljan och behovet av att delta i det sociala livet kvarstår. En avgiftsbefrielse skulle därför få stor effekt på möjligheten att komma ut i samhället och fortsätta som aktiva samhällsmedborgare. Forskning på området har visat på många positiva effekter av välbefinnande när äldre ges bättre möjligheter till kollektivt resande. Äldre har också ett resmönster där de sällan åker under de allra mest hektiska rusningstimmarna, vilket gör att det ökande resande som uppstår inte kräver en utbyggd trafik utan snarare innebär ett effektivare utnyttjande av den trafik som redan körs.

Det samma gäller gruppen kroniskt sjuka som på grund av sitt hälsotillstånd har fått sjukersättning för permanent sjukskrivning. Dessa personer har ofta en mycket låg inkomst och behöver därför få möjlighet att resa utan kostnad med kollektivtrafiken för att uträtta sina ärenden och ta del av kultur och sociala aktiviteter.

Vänsterpartiet vill därför att Region Örebro län beslutar genomföra avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer och personer med sjukersättning på grund av kronisk sjukdom eller skada under lågtrafik i hela regionen. Det är en satsning som innebär mycket små kostnader då det handlar om befintlig trafik med mycket tomma platser.

Gymnasieungdomar med lång resväg till skolan tilldelas ett gymnasiekort för att kunna resa till och från skolan. Även många ungdomar saknar inkomster och inte alla föräldrar har en god ekonomi. Det är viktigt att alla unga får likvärdiga förutsättningar, så att inte vissa unga tvingas avstå både att delta i gemensamma studier med sina vänner under kvällstid, fritidssysselsättning, kultur och socialt umgänge med andra människor på grund av en sämre ekonomi än jämnåriga kamrater. Idag gäller gymnasiekortet endast under en förutbestämd tid på vardagar. Vänsterpartiet anser att gymnasiekortet ska gälla under alla veckodagar utan tidsbegränsning.

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet att regionfullmäktige beslutar:

att pensionärer samt personer som uppbär sjukersättning på grund av kronisk sjukdom eller skada ges rätt att resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken under lågtrafik (vardagar mellan kl. 9–15).

att ungdomar ges rätt att resa avgiftsfritt med gymnasiekortet under veckans alla dagar utan tidsbegränsning.

 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem (v) oppositionsråd
Katarina Raneborn (v) 
ledamot i nämnden för samhällsbyggnad

Kopiera länk