• Hem
  • Sverige måste f...
Debattartiklar & Insändare

Sverige måste fortsätta att vara alliansfritt och fredligt

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad Menhem Nej till NATO
Jihad Menhem vid Vänsterpartiets Första maj-demonstration

Att vara alliansfri är en förutsättning för att kunna föra en självständig och progressiv utrikespolitik. Sveriges militära alliansfrihet har under en mycket lång tid gett oss möjlighet att kunna leva i fred och hålla vårt land utanför direkta konflikter, hot och krig. Dessutom har alliansfriheten gett oss även möjlighet att ta ledningen i det globala nedrustningsarbetet, gå före i arbetet med att minska vapenhandeln och agera som medlare vid konflikter.

Vänsterpartiet ser därför med stor oro på hur det svenska närmandet till Nato präglats av stegvisa glidningar och smygande förändringar utan en ordentlig debatt och hur Sveriges militära alliansfrihet urholkas genom att samarbetet med Nato fördjupas steg för steg.

Detta sker inte minst genom Sveriges deltagande i de senaste enorma krigsövningarna Arctic Challenge Exercise och Baltops 2015, som leddes av NATO och USA över svenskt territorium i Norrland och Östersjön. Där deltog svenska trupper tillsammans med över 8500 Nato- och USA-soldater, ett 50-tal stridsfartyg och över 170 flygplan aktivt för att bl.a. öva med amerikanska B-52:or i luftoperationer och bombfällning över Östersjön.

Sveriges deltagande i dessa krigsövningar har sannolikt lett till att spänningen och upprustning i Östersjöregionen ökat ännu mer, och även försämrat säkerhetsläget för vårt land.

Vi i Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato och kommer att fortsätta vara Sveriges mest NATO-kritiska parti och den tydligaste försvararen av vår militära alliansfrihet. Vi vill att Sverige även i framtiden ska ha en stark internationell trovärdighet för att kunna bidra till internationella insatser när det finns ett FN-mandat och förutsättningar att bidra till fred och säkerhet.

Förenta Nationerna är en viktig organisation för fred, avspänning och nedrustning. Alla beslut om militärt våld som en sista utväg för att skydda freden och de mänskliga rättigheterna bör fattas enbart av ett starkt och reformerat FN, som har kapacitet att genomföra alla internationella insatser själv, istället för Nato, EU, Ryssland eller enskilda länder. Därför anser vi att det är dags att Sverige återtar sin position som en stark FN-aktör genom att fortsätta värna FN-systemet och folkrätten samt det generella förbudet mot anfallskrig.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta vara en tydlig röst för ett folkligt förankrat försvar och en trovärdig svensk militär alliansfrihet.

Vi vill att vår svenska utrikes- och säkerhetspolitik ska vägledas av internationell solidaritet och en gemensam global kamp för fred, nedrustning och mänskliga rättigheter. Den ska inte styras av Natos kärnvapenstrategi som bygger på avskräckning med kärnvapen och strider mot folkrätten.

Jihad Menhem, Regionråd för Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk