• Hem
  • Självrisk i pat...
Motioner

Självrisk i patientskadeförsäkringen

Av och till händer det att patienter skadas vid behandling inom hälso- och sjukvården. För att säkerställa att patienten i sådana fall ska kunna få ersättning för kostnader, sveda och värk och /eller bestående skador finns en speciell lagstiftning, se nedan. Det finns dock ett problem med lagstiftningen och hur den tillämpas. I försäkringen finns en självrisk på

1000 kr. I de flesta fall innebär det att patienten som blir skadad vid behandling själv får betala självrisken I vissa fall förekommer inom ÖLL att aktuell klinik står för självrisken.

Enligt patientskadelagen är vårdgivare skyldiga att ha en patientförsäkring. I lagen stadgas också att patienter som skadas under undersökning, vård, behandling, felaktig diagnostisering etc har rätt till patientskadeersättning.

Enligt lagen skall ett belopp motsvarande ett tjugondels basbelopp avräknas när ersättning beräknas. Det skulle innebära ett karensbelopp (självrisk) på cirka 1 800 kr. I försäkringsvillkoren från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) har dock självrisken begränsats till 1 000 kr.

Självriskens storlek må förefalla liten med tanke på de stora ersättningsbelopp det kan röra sig om (maximalt cirka 7 Mkr). När det rör sig om låga ersättningsbelopp kan patienten dock t o m få betala allt eller större delen av uppkomna kostander själv. För många innemär dock en utgift på 1 000 kr en avsevärd ekonomisk påfrestning.

En viktig principiell invändning mot dagens hantering är att det synes orimligt att någon som utan egen förskyllan utsatts för skada skall få stå för hela eller delar av kostnaden för skadan. Om någon t ex kör på din bil så är det dennes försäkringsbolag som får bekosta större delen av skadan, och den påkörande som får betala självrisken. Den som vållat skadan och dennes försäkringsbolag är de som täcker kostnaderna för den som utsatts för skadan. Samma princip borde gälla för patientförsäkringen och i enlighet med detta borde landstinget, inte patienten, vara den som betalas självrisken i patientförsäkringen.

Med hänvisning till det ovanstående föreslår undertecknad landstingsfullmäktige att besluta

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheterna för ÖLL att på egen hand betala karensbeloppet vid patienskador inom landstinget, samt

att uppdra åt landstingets representanter i landstingsförbundet att uppta diskussioner om förändring av landstingens avtal med LÖF i enlighet med motionens intention

För Vänsterpartiets landstingsgrupp

Rolf Östman

Kopiera länk