• Hem
  • Om reserverad a...
Motioner

Om reserverad arbetstid till miljöarbetet

Landstingsfullmäktige för Örebro län har antagit miljöpolicy, mål och handlingsplan för åren 2005-2007. I miljöpolicyn står bland annat att ”Örebro läns landsting ska verka för att all personal har kunskap och engagemang för att integrera miljöfrågorna i det dagliga arbetet”. Landstingets personal har genomgått en miljöutbildning för att få ökade kunskaper i miljöfrågor, så långt är allt väl. Det är betydligt svårare att lyckas integrera miljöfrågorna i det dagliga arbetet. För att kunna göra det krävs att några ur landstingets personal också får tid avsatt till att arbeta med just miljöfrågorna.

I Örebro läns landsting finns tio stycken miljösamordnare som ska driva miljöarbetet på respektive förvaltning. Två av dem har arbetstid öronmärkt för att arbeta med miljöfrågor (50 % respektive 30 %). Resterande åtta miljösamordnare måste hinna med miljöarbetet inom sin ordinarie arbetstid ovanpå sina dagliga arbetsuppgifter.

Under miljösamordnarna finns ett antal miljöombud. Deras roll är att sprida information från miljösamordnaren som en länk mellan klinik och verksamhetsansvarig. Miljöombudens arbetsbörda ska inte vara så stor, utan när det behövs ska de vara miljörådets kanaler ut i verksamheten. 

Miljösamordnarnas arbetsinsats är däremot mer omfattande. De ska bland annat:

  • Driva förvaltningens miljöarbete.
  • Delta i landstingets miljöråd.
  • Informera förvaltningschef, verksamhetsansvariga och miljöombud om beslut och aktiviteter som har betydelse för förvaltningens verksamhet och miljöarbete.
  • Minst en gång per år anordna miljöträff för miljöombuden inom förvaltningen.

 Det är dessutom viktigt att miljösamordnaren får möjlighet att vara delaktig när förvaltningen, som en integrerad del i ordinarie verksamhetsplanering, utarbetar mål och handlingsplaner för förvaltningens miljöarbete.

I dagsläget är kvaliteten och omfattningen på de olika förvaltningarnas miljöarbete varierande. Detta beror till stor del på hur mycket arbetstid de olika miljösamordnarna får möjlighet att använda till miljöarbete. Förutsättningarna är naturligtvis mycket olika för att kunna utföra ett bra miljöarbete beroende på om man får använda 50 % eller 0 % av sin arbetstid till att utveckla förvaltningens miljöarbete.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  • Att samtliga tio stycken miljösamordnare reserveras en viss procent av sin arbetstid för att arbeta med miljöfrågor.
  • Att nivån på den avsatta tiden diskuteras fram mellan, miljöchef, miljösamordnare, den blivande miljöberedningen samt berörda förvaltningar.

 

Katarina Raneborn (v)

Jihad Menhem (v)

Kopiera länk