• Hem
  • Om Klimattaxefö...
Motioner

Om Klimattaxeförsök i Örebro län

Det finns mängder av larmrapporter om vad den globala uppvärmningen kommer att medföra för klimatet inom en snar framtid. På landstingsfullmäktige i oktober 2007 fick vi en gedigen information om konsekvenserna av uppvärmning och vi har också antagit en miljöplan där vi åtar oss att minska utsläppen rejält.

I februari släppte Sida rapporten: ”Konflikter i klimatförändringens spår” och i mars 2008 släppte EU – kommissionen en rapport som varnade för ökande flyktingströmmar p.g.a. att stora och ofta folktäta regioner kommer att bli obeboeliga inom en 30–årsperiod. Bl.a. förutspås att över 200 miljoner människor kommer att klassas som miljöflyktingar år 2050, och att 75% av den odlingsbara marken i Nordafrika kommer att vara obrukbar.     

Alla är överens om att kraftfulla åtgärder måste till för att starkt begränsa utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid, för att om möjligt hejda, eller åtminstone mildra klimatförändringarna. Det är alltså hög tid att agera.  

Att snabbt utveckla alternativ till fossilbaserade drivmedel behövs, men framför allt är en massiv satsning på kollektivtrafiken helt nödvändig både på kort och lång sikt.

En anledning till att folk inte åker buss eller tåg är priset. Det är helt enkelt för dyrt. I Örebro län finns flera exempel på extremt höga priser för att åka kollektivt. En enkel bussresa mellan exempelvis Degerfors – Karlskoga (10 km) kostar 30 kronor, motsvarande kostnad mellan Askersund – Örebro (50 km) är 95kr.

Som en del i att vrida utvecklingen mot ökat kollektivresande och en radikal omställning mot miljöanpassade transporter har Vänsterpartiet i riksdagen motionerat om att det i två län/regioner genomförs ett storskaligt försök med klimattaxa dvs. att länsinvånarna utan kostnad kan använda sig av kollektiva färdmedel.

Hittills har mycket få förslag på konkreta åtgärder för att bryta utvecklingen med fortsatt kraftig ökning av privatbilismen kommit fram, såväl på nationell som regional och lokal nivå.

Ett försök med klimattaxa i kollektivtrafiken i Örebro län är i nuläget mer angeläget än någonsin och bör genomföras så snart som möjligt.

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet:

att landstinget tar initiativet och tillsammans med Länstrafiken Örebro län verkar för att statliga medel anslås för ett storskaligt försök med klimattaxa i Örebro län. 

att landstinget föreslår Örebro universitet att göra en kontinuerlig utvärdering av ett eventuellt försök med klimattaxa.   

För Vänsterpartiet    

Mia Sydow Mölleby, Jihad Menhem, Gunnel Lindblom och Cathrine Pedersen

Kopiera länk