• Hem
  • Ökad kunskap fö...
Motioner

Ökad kunskap för landstingsfullmäktiges ledamöter om homo- och bisexuella och transpersoner

Sverige ska vara ett land där ingen ställs utanför och diskrimineras. Alla ska kunna visa sin kärlek öppet, oavsett sexuell läggning. Kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön har lika stort värde som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön.

Flera undersökningar har visat att människor med annan sexuell läggning än den heterosexuella har sämre fysisk och psykisk hälsa och att detta består livet igenom. Den psykosociala ohälsan bland unga homo- och bisexuella och transpersoner är högre. Det oprovocerade fysiska våldet mot homosexuella är också vanligare, än mot människor som lever i heterosexuella par relationer.

Det finns en brist på förståelse för HBT personers livssituation i samhället. Denna brist är sällan grundad på ett fientligt ställningstagande till en persons sexuella läggning utan snarare grundad på okunskap, men okunskapen skapar problem och får människor att känna sig otrygga, oförstådda och ovälkomna.

Landstinget ska ta ansvar för att alla människors får ett värdigt och kompetent bemötande inom hälso- och sjukvården. För att detta ska vara möjligt måste kunskapen om livsvillkoren för homo- och bisexuella och transpersoner öka. Om fullmäktiges politiker har kunskap om detta blir det också möjligt att fatta de rätta besluten för att sprida kunskap kring dessa frågor.

RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) ser positivt på att anlitas av Örebro läns landsting för att under ett par timmar informera och diskutera med landstingets politiker om HBT-frågor.

Vänsterpartiet föreslår därför

A t t utbildning erbjuds landstingsfullmäktiges ledamöter i samband med ett fullmäktigemöte i syfte att höja kompetensen och kunskapen hos landstingets politiker om HBT-frågor. Detta är en början på arbetet med att motverka fördomar, diskriminering och felaktigt bemötande av homo- bisexuella och transpersoner.

A t t uppdra till landstingsfullmäktiges presidium att kontakta RFSL för att komma överens om en lämplig tidpunkt för ovanstående kompetensutveckling av Landstingsfullmäktiges politiker.

För Vänsterpartiets landstingsgrupp

Jihad Menhem
Elise Norberg

Kopiera länk