• Hem
  • Minska andelen ...
Motioner

Minska andelen dödfödda barn i Örebro län

För 20 år sedan var Sverige ett av de länder som hade lägst andel dödfödda barn. Den andelen har dock inte minskat de senaste tio åren, vilket det gjort i många andra länder.

Enligt statistik från SCB, antalet dödfödda barn i Sverige 2010–2019, föds det mellan 400 och 450 barn döda varje år. I Örebro län handlade det under dessa år om cirka tio barn. Från 2010 till 2019 kan en markant höjning noteras, från 12 till 14 barn, se tabellen.

Skillnader i dödföddhetsfrekvensen mellan regioner och län tyder på att det finns möjlighet att minska antalet barn som är döda vid födseln.

När det gäller dödföddhet som inträffar vid fullgången graviditet är skillnader mellan regionerna ännu tydligare vilket gör det befogat att anta att en aktiv förlossningsvård kan påverka utfallet. Om riskfyllda graviditeter upptäcks kan de övervakas och åtgärder sättas in. Till exempel kan planerade kejsarsnitt eller induktioner (igångsättning) avsluta riskgraviditeter på ett sätt som gör att det blir mindre risk att ett barn föds dött.

Informationsinsatser kring riskfaktorer kan spela stor roll, liksom uppmärksamhet på minskade fosterrörelser.

En regional granskning, där alla dödsfall och undvikbara faktorer noga undersöks är viktigt i arbetet med att säkerställa att inga barn dör av orsaker som hade kunnat förhindras. Här finns ett program utarbetat av Världshälsoorganisationen (WHO); Making every baby count.

Region Skåne har utarbetat en strategisk plan för att minska andelen dödfödda barn, och Vänsterpartiet anser att Region Örebro län bör följa detta goda exempel.

Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:

att Region Örebro län skyndsamt gör en regional granskning av fall med fosterdöd, samt

att det med granskningens resultat som underlag utarbetas en strategisk plan för att minska andelen dödfödda barn

 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem                                Jessica Carlqvist                         

Anneli Mylly                                     Margareta Carlsson                      

Kenneth Lantz                              Maria Odheim Nielsen

Kopiera länk