• Hem
  • Mansnormer och ...
Debattartiklar & Insändare

Mansnormer och destruktiva mönster måste förändras

Jihad Menhem, Kenneth Lantz, Maria Nyberg, Therese Hoikkala och Ireen Von Wachenfeldt i en debatt artikel, NA

Vald-mot-kvinnor
25 november Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den innefattar alla. Kvinnor som män. FN har också instiftat att idag, den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor.
Och dagen är tyvärr lika aktuell nu som när den inrättades år 1999. Dagligen näthatas, hotas och misshandlas kvinnor av män. Våldsdåden sker i alla typer av grupper, klasser och samhällen. Och är därmed något som inte kan tillskrivas en särskild grupp människor. Utom just gruppen män.
Det är män som hotar. Det är män som misshandlar och våldtar. Det är män som står bakom en stor del av allt våld vi ser i samhället.

Män faller också offer för misshandel men enligt Brottsförebyggande rådet är det stora skillnader i hur och vem som utövar våldet. När män utsätts för misshandel är förövaren oftast en okänd person och brottet sker ofta på allmän plats. För kvinnor är förövaren oftare en närstående och brottet sker oftast i hemmet eller på arbetsplatsen.

Bara i Örebro län anmäldes förra året 1019 fall av misshandel riktat mot kvinnor. Antal anmälda fall av grov kvinnofridskränkning samma år: 24. Antal fullbordade våldtäkter: 118. Samtliga siffror gäller endast kvinnor över 18 år.
Då har vi inte talat om olaga hot, försök till våldtäkter eller psykiskt våld. Eller ens nämnt de barn som drabbas av att växa upp i ett hem där den ena vuxna förtrycker och/eller slår den andra. Vi vet också att de flesta brott av dessa slag aldrig anmäls. Därför ska de som vågar anmäla få samhällets förutsättningslösa stöd.

Kvinnojourer ska ha de resurser de behöver. I en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet utökas stödet till kvinnojourerna i landet till 25 miljoner kronor i år och därefter 100 miljoner kronor per år 2016 och 2017. Något vi är mycket stolta över att vårt parti varit med och drivit igenom.

Det behövs också insatser för våldsutövaren. För samhället, brottsoffret och alla anhöriga har allt att vinna på varje man som slutar slå och verka destruktivt. En våldsspiral leder alltid till botten. Därför bör vi fokusera på de destruktiva mönster, normer och värderingar som finns kring maskulinitet.

Något som bör börja så tidigt som i förskolan, där mönster och förväntningar lärs in. En genusmedveten förskola är en bra investering för framtiden.

Alla har vi ett ansvar att verka mot mäns våld mot kvinnor. Ett stort ansvar bär staten men även region och kommun.

I Region Örebro län, där V är med och styr, prioriterar vi i verksamhetsplanen att minska mäns våld mot kvinnor. Regionen har tillsammans med andra aktörer tecknat en överenskommelse om att samverka för att motverka våld mot kvinnor och barn i nära relationer, men även våld mot HBTQ-personer som utsatts för våld av sin partner.

För Regionens del handlar det om att öka kunskapen om våld i nära relation och kvinnofrid samt erbjuda en sammanhållen vårdkedja och ett gott och korrekt omhändertagande.
Vår vision är nolltolerans mot alla former av våld. Vi kommer därför alltid fortsätta synliggöra mäns våld mot kvinnor och göra allt för att utplåna det.

Jihad Menhem, Regionråd för Vänsterpartiet i Region Örebro län
Kenneth Lantz, Ordförande Vänsterpartiet Örebro län
Maria Nyberg, Vice ordförande Vänsterpartiet Örebro län
Therese Hoikkala, Verkställande utskott Vänsterpartiet Örebro län
Ireen von Wachenfeldt, Verkställande utskott Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk