• Hem
  • Kvalitet viktig...
Debattartiklar & Insändare

Kvalitet viktigare än regeringens allmosor

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, ETC Örebro

Jihad Menhem (V) Örebro län

En tillgänglig sjukvård som ges efter behov är en ledstjärna för oss i Vänsterpartiet. Sjukvårdens viktigaste uppgift är att bidra till att invånarna har en god hälsa, men en god hälsa får man inte bara genom sjukvårdens försorg utan också genom många andra faktorer, såsom den grundläggande sociala välfärden och ett jämlikt samhälle med mindre klyftor.

Vi i Vänsterpartiet står fast vid att behoven till hälso- och sjukvården ska styra och inte storleken på plånboken. Vi säger nej till gräddfiler och att personer med privata försäkringar ska gå före i vårdkön. Hälsan är ingen handelsvara utan en mänsklig rättighet och målet för Vänsterpartiets hälso- och sjukvårdspolitik är en god och jämlik hälsa för alla.

Under det gångna året så har mycket positiva saker hänt i Örebro läns landsting. Vi som styr landstinget idag, d.v.s. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har klarat ekonomin bra… trots allt… Personalen har gjort ett fantastiskt arbete och många av verksamheterna som tidigare gått med underskott har förbättrat sitt ekonomiska läge. Det här är en bra förutsättning för att kunna säkra vården både ekonomiskt och att förbättra kvalitet.

Sjukvårdsförvaltningarna på USÖ, Karlskoga och Lindesberg har fokuserat sitt inre arbete mot kvalitet och patientsäkerhet. Länets sjukhus har lägst andel vårdrelaterade infektioner i jämförelse med hela landet. Dessutom har sjukhusen genomfört stora förbättringar inom den planerade vården för att minska antalet väntande. Arbetet med en hög tillgänglighet har innefattat också primärvårdens verksamhet, bl.a. med rehabiliteringsgarantikrav och stöd till personer med stress, depression, ångest och långvarigsmärta. Att få kontakt med primärvården samma dag visar på en klar förbättring jämfört med 2010 och sjukvårdsrådgivningen är också bättre än riksgenomsnittet. Alla dessa förbättringsområden har lett till att förtroendet för sjukhusvården ligger i topp i landet och länsborna upplever att de har tillgång till en vård av hög kvalitet och det känner vi oss stolta över.

Vänsterpartiet som en del av den styrande majoriteten i landstinget har aldrig räknat in vårdgarantin pengar eller den så kallade regeringens kömiljard i vår budget. För oss har kvaliteten inom sjukvården samt att patienter med störst behov får rätt vård inom rimlig tid varit viktigare än att sträva efter belöningar från staten. Att använda allmosor som den borgerliga regeringen gör för att få landsting att prioritera första gångs besökare och få ersättning för det ifrån staten är inte vänsterpartiets linje. Vi tycker att det är helt oacceptabelt att prioritera bort patienter med kroniska sjukdomar och patienter som är mest sjuka för att istället ta emot nya patienter som ofta har lättare besvär. Tyvärr gör vissa landsting det för att klara vårdgarantin.

Örebro läns landsting är ett av få landsting som även räknar in återbesöken. De enkäter som gjorts visar att länsmedborgarna har stort förtroende för den vård som bedrivs i Örebro län. Det innebär också att många väljer stå kvar och vänta på sin tur, istället för att slussas vidare till annat landsting. Det finns även patienter som tackar nej till erbjuden tid och patienter som inte har möjlighet att ta den erbjudna besökstiden eller operationstiden p.g.a. enskilda angelägenheter.

Vänsterpartiet i Örebro län vill skapa ”Sveriges bästa landsting” Vi vill förbättra tillgängligheten så att alla länsinvånarna ska få vård i rätt tid oavsett om det första eller andra gången man söker vård. Vi kommer tillsammans med majoritetspartierna i landstinget att arbeta på lång sikt, för att uppfylla länsinvånarnas behov. Verksamheten mellan våra tre sjukhus kommer under 2012 i stora delar planeras utifrån ett länsgemensamt perspektiv med tre sjukhus på ett ben.

Jihad Menhem, landstingråd för Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk