• Hem
  • Kultur i Vården...
Motioner

Kultur i Vården

Bra konst befriar, den bearbetar eviga värden och griper det ofattbara.

När man befinner sig i kris, tex på grund av sjukdom, kan kulturen hjälpa en att bearbeta den situation man hamnat i. Tillfrisknandet för en patient beror inte enbart på den rent medicinska forskningen och utövandet. En stor del bör även tillskrivas patientens eget välbefinnande och uppfattning om sin egen situation och omgivning.

De miljöer som använts för tillfrisknande av patienten har historiskt snarare bestått av motsatsen; sterila och kala miljöer samt en stor brist på sysselsättning. Därtill tillkommer en personal som inte varit inriktade på patientens välbefinnande i bred mening. Det var först när Alvar Aalto byggde ett specialdesignat sjukhus i Alajärvi, Finland som tankar började inrikta sig på att se till hela människans behov.

Idag är situationen en helt annan, personalen är i större grad inriktade på att försöka få ett välbefinnande hos patienten även efter sjukhusvistelsen. De sterila miljöerna är delvis utbytta mot en mer tillfrisknande miljö. Ändå så förekommer det klagomål mot personal och miljö, detta kan till stor del bero på att det fortfarande är en bit som saknas i patientens sjukhusvistelse.

Kulturen finns i alla samhällen, den har alltid försökt se bortom det som vi tar för självklart idag för att istället koncentrera sig på morgondagen. Kulturen har alltid fått människor att reflektera över sin egen situation och sitt handlande. Men framförallt så har kulturen spridit ljus och glädje. Och den har även verkat för att öka människors välbefinnande.

Ett inslag av kultur som finns för patienterna idag är sjukhusbiblioteken och bokvagnarna, detta är ett mycket uppskattat inslag som ökar patientens välmående och tillfrisknandet.

Det är dags att utvidga kulturinslagen i vården till fler kulturområden. Dels för att olika människor föredrar olika former av kultur, men också för att en blandning av flera kulturformer ofta kan hjälpa människor att se en helhet och genom flera upplevelser få ett ökat välbefinnande.

Kulturarbete som inriktar sig mot patienter bör bemötas positivt, kulturarbetare bör även inbjudas till att delta i verksamheten. Kulturarbetare är ofta positiva till att möta nya grupper och anpassa sitt skapande efter dem. Precis som man kan göra teater för barn, kan man likväl spela teater för patienter, som dementa eller psykiskt sjuka. Situationen är likartad för andra kulturformer, musiken, konsten… Hälsoträdgårdar (användning av naturen i den läkande processen) finns redan på olika håll i Norden och skulle även kunna finnas i anslutning till sjukhusen i vårt län.

För kulturen som helhet kan det dessutom vara positivt att rikta sig till en förhållandevis ny grupp då kulturen i sig samt kulturarbetarna kan utvecklas i en positiv riktning.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

att Örebro läns landsting verkar för att utvidga kulturutbudet för patienterna.

att Regionpolitiska nämnden beaktar motionens intentioner vid revidering av Örebro läns landstings kulturpolitiska program

För Vänsterpartiet

Elise Norberg
Göril Thyresson

Kopiera länk