• Hem
  • Jämlik välfärd ...
Debattartiklar & Insändare

Jämlik välfärd över hela landet

Geografisk orättvisa leder till ojämlikt samhälle med social utslagning, kriminalitet och psykisk ohälsa som följd

I en fungerande kommun måste alla delar samspela: bostäder, arbetsmöjligheter, fritidsaktiviteter, utbildning, vård och service. Men under de senaste årtiondena har en orättvis geografisk fördelning växt fram, där samhällets närvaro i områden utanför stadskärnor och regionala centra har minskat. Detta inkluderar neddragningar av statliga institutioner som arbetsförmedling, polis och försäkringskassa, samt försämrad företagsmiljö och kollektivtrafik. Utmaningarna för kommuner som Hällefors har ökat med utvandring, en åldrande befolkning, låg utbildningsnivå och högre arbetslöshet.

I dagens Sverige kämpar kommunerna för att upprätthålla kvaliteten i sina tjänster med minskade resurser. De nedskärningar som har gjorts i regioner och kommuner har äventyrat välfärden, och de som drabbas hårdast är de mest utsatta. Regeringens politik har gynnat höginkomsttagare med skattelättnader istället för att stärka välfärden.

Det krävs ett krafttag och det krävs en fördelningspolitik för att tillgodose att alla invånare får tillgång till en god, jämlik och jämställd välfärd så Hälleforsborna vill stanna kvar i kommunen.

För att säkerställa att alla medborgare har tillgång till en rättvis och jämlik välfärd och för att behålla invånarna i kommunerna krävs en omfördelning av resurser. Vården i glesbygden är särskilt kostnadskrävande, och därför måste våra gemensamma resurser anpassas efter detta. De som bor i glesbygden har sämre hälsa än genomsnittet, vilket är en konsekvens av marknadskrafternas påverkan på sjukvården. För att garantera tillgång till vård i glesbefolkade områden krävs solidarisk finansiering genom skattesystemet.

Vänsterpartiet föreslår en ökning av resurserna för vården i glesbygden med en miljard kronor. Vi vill även ge sjuksköterskor och barnmorskor möjlighet till betald specialistutbildning över hela landet. I Vänsterpartiets budget för 2023 satsar vi cirka 110 miljoner kronor på hälso- och sjukvården, samt 100 miljoner för att jämna ut löneskillnader inom vårdsektorn.

För att säkerställa landsbygdens framtid är sysselsättningen avgörande. Politiska beslut och mod behövs för att upprätthålla kollektivtrafiken i kommuner som Hällefors, för att underlätta arbetspendling och tillgång till sjukvård, utbildning och andra viktiga tjänster. Vi strävar efter en aktiv och levande landsbygd genom bra kollektivtrafik som möjliggör för invånarna att bo kvar. För att möta klimathotet måste vi ställa om transportsektorn och prioritera kollektivtrafik över individuell bilism.

Forskning visar att ojämlikhet i samhället leder till otrygghet, utanförskap, brottslighet och psykisk ohälsa. Trots detta fortsätter utvecklingen i samma riktning. Vänsterpartiet har länge uppmärksammat detta växande problem och kommer att fortsätta kämpa för en rättvis och jämlik välfärd över hela landet.

Jessica Carlqvist, regionråd för Vänsterpartiet Örebro län
Johan Stolpen, ordförande för Vänsterpartiet Hällefors
Nadja Awad, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och representant för Örebro län

Kopiera länk