• Hem
  • Inför deltagand...
Motioner

Inför deltagande i fullmäktige- och nämndssammanträden på distans i enlighet med Kommunallagen

Motion till regionfullmäktige – Region Örebro län

Sammanträde på distans

Kommunallagen medger sedan 2014 möjligheten att tillåta ledamöter att delta i fullmäktige och nämnders sammanträden på distans. Under förslagets remissrunda lyftes en rad positiva aspekter fram.

Bland de positiva exemplen nämns:

  • när färre personer reser fysiskt till sammanträden minskar miljöpåverkan;
  • det blir mindre påfrestande för förtroendevalda, vilket kan leda till färre avhopp:
  • det underlättar för exempelvis småbarnsföräldrar eller för personer som på grund av sitt arbete och därmed förknippad pendling har svårt att kombinera yrkesliv och uppdrag som förtroendevald;
  • det underlättar för personer som på grund av funktionsnedsättning inte – eller endast med svårigheter – kan delta vid fysiska sammanträden.

I praktiken löses deltagande på distans i regel med hjälp av videokonferenslösningar som endast kräver (förhållandevis) blygsamma investeringar. Eftersom alla förtroendevalda i region Örebro län redan förses med läsplattor för att kunna läsa handlingar lär kostnadsbehovet för tekniska investeringar kunna hållas på en acceptabel nivå.

Att införa möjligheten att delta på sammanträden på distans skulle inte endast underlätta för berörda i aktuell fullmäktigesammansättning – utan det skulle även visa en inkluderande ambition ”alla ska kunna delta i de politiska processerna” och kan därigenom även göra det lättare att attrahera kommande generationer av förtroendevalda.

Med anledning av detta föreslår vi att regionfullmäktige beslutar:

att Region Örebro län inför deltagande i fullmäktige- och nämndssammanträden på distans i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 16 och 6 kap. § 24.

 

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem                              
Jessica Carlqvist                         
Maria Odheim Nielsen
Kenneth Lantz                             
Margareta Carlsson                    
Anneli Mylly

Kopiera länk