• Hem
  • En marsch för ö...
Debattartiklar & Insändare

En marsch för ökad tillgänglighet

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad Menhem (V) Örebro län

Lördagen den 26 maj 2012 arrangeras tillgänglighetsmarschen runt om i Sverige. Det är tionde året i rad som hela den samlade svenska handikapprörelsen marscherar för en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättningar.

Att ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är fortfarande lika med att bli diskriminerad. Att känna sig utesluten, nonchalerad, isolerad eller kränkt är ingen ovanlighet – vare sig i vardagslivet eller i yrkeslivet.

Svårigheter att kunna leva som alla andra hindrar tusentals barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar från att delta fullt ut i samhällslivet och uppnå jämlikhet och full delaktighet.

Frågan om bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering och hur man ska komma till rätta har utretts och analyserats i 20 års tid.

Det är förvånande att den moderatledda regeringen efter många års utredande, fortfarande inte vill erkänna att tillgänglighetsfrågan och bristen på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar hör hemma i en diskrimineringslagstiftning.

Att otillgänglighet ska klassas som diskriminering är en av de viktigaste frågorna för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Det handlar om lika rättigheter för alla medborgare, om tillgång till arbete, kommunikation, information, lokaler med mera. Försvinner bristerna, kommer även funktionshindret att minska eller upphöra i betydelse.

I Norge är otillgänglighet klassat som diskriminering sedan januari 2009. Där har lagstiftningen varit ett viktigt verktyg och effekten har varit att arbetet för tillgänglighet har synliggjorts och tagits på mer allvar av företag och myndigheter. Man rättar till brister redan innan de blir anmälda och byggbranschen har påverkats redan på planeringsstadiet. Exemplet från Norge visar också att det inte finns någon anledning att dramatisera kostnaderna.

Vi i Vänsterpartiet stödjer marschen för tillgänglighet, vi vet att det utöver en lagstiftning krävs pengar och i vårt budgetalternativ har vi föreslagit långtgående tillgänglighetssatsningar. Vi vill införa ekonomisk stimulans på två miljarder kronor per år till i första hand kommuner, landsting och myndigheter, men även privata företag.

Det kan till exempel handla om att skolor ska kunna byggas om så att alla elever får möjlighet att enkelt komma in genom dörrarna. Gårdar på förskolor ska göras framkomliga så att alla föräldrar kan hämta och lämna sina barn. Alla ska kunna komma in i och röra sig inom offentliga lokaler, exempelvis platser för kultur, men också restauranger och kaféer.

Att klassa otillgänglighet som diskriminering handlar om vilja. Vi måste se att tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter i stället för att anlägga ett krasst ekonomiskt perspektiv, som dessutom är kraftigt överdramatiserat. Bort med alla brasklappar. Ge kommunerna förutsättningar att göra de anpassningar som krävs.

Jihad Menhem ”Rörelsehindrad” landstingsråd (V) Örebro län

Kopiera länk