• Hem
  • Bekämpa barnäkt...
Debattartiklar & Insändare

Bekämpa barnäktenskap och försvara barns rättigheter

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, KT 23/6

Jihad VDen 27 maj beslutade majoriteten av partierna i riksdagen att ställa sig bakom ett förslag från regeringen som innebär att det även i fortsättning kommer att vara möjligt att erkänna utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade emot regeringens förslag. Vi tycker att det över huvud taget inte ska få förekomma barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap och det ska inte finnas några undantagsregler för det.

Den 27 maj beslutade majoriteten av partierna i riksdagen att ställa sig bakom ett förslag från regeringen som innebär att det även i fortsättning kommer att vara möjligt att erkänna utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade emot regeringens förslag. Vi tycker att det över huvud taget inte ska få förekomma barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap och det ska inte finnas några undantagsregler för det.

FN:s barnkonvention är ett rättsligt bindande dokument som innehåller viktiga bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn under 18 år. Konventionen antogs av Förenta nationerna (FN) 1989 för att ge världens barn en bättre och tryggare uppväxt och rätt att behandlas med respekt. Sverige var ett av de första länder i världen som ratificerade deklarationen och värnade om barns rättigheter, bland annat genom att betona principen om att barnets bästa ska alltid beaktas i alla åtgärder som rör alla barn i Sverige, oavsett barnets bakgrund. Trots att Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen finns det tyvärr fortfarande allvarliga brister på kompetens hos beslutsfattare om vad som avses med barnets bästa.

Alla barn ska ha rätt till sin barndom och alla människor ska ha rätt att välja sin partner oavsett religion eller bakgrund. Vi i Vänsterpartiet tycker inte att det är rätt att ha en lagstiftning som bland annat innebär att vissa barn, på religiös, kulturell eller traditionell grund, undantas det skydd som alla borde ha rätt till.

Erfarenheter visar att tvångsäktenskap gällande barn under18 år är ett vanligt förekommande fenomen såväl i Sveriges som i andra delar av världen. År 2009 kom Ungdomsstyrelsens rapport ”Gift mot sin vilja”. Det var en skrämmande läsning. Runt 70 000 unga människor mellan 16 och 25 år upplevde att de inte hade möjlighet att fritt välja vem de skulle gifta sig med. Det är främst tjejer under 18 år som oroar sig över att inte själva kunna välja partner. Så ska det inte vara i ett land som Sverige.

Barn- och tvångsäktenskap är en gammal tradition som finns inom vissa kulturer. En del familjer praktiserar fortfarande denna tradition, vilket för de unga flickor och pojkar som drabbas ofta innebär att de tvingas offra framtid och lycka. Slopad undantagsmöjlighet, som Vänsterpartiet förespråkar, skulle innebära att vi stärker barns rätt att vara barn och står upp för kvinnors och mäns rätt att själva välja partner.

Barnäktenskap strider mot grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och bryter mot FN:s barnkonvention, kvinnokonventionen och en rad andra lagar och överenskommelser som Sverige har anslutit sig till. Om Sveriges lagar ska fungera som ett skydd för unga människor som riskerar att få sina mänskliga rättigheter kränkta, måste vi tydligt våga visa att vi står upp för de värderingarna, för barnen och för många unga kvinnor som tvingas till äktenskap.

Jihad Menhem, landstingsråd för Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk