• Hem
  • Avgiftsfri medi...
Debattartiklar & Insändare

Avgiftsfri medicin – En tydligt feministisk reform

Jihad Menhem (V) Regionråd i en ledare Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad V
Jihad Menhem (V) Örebro län

Många av våra äldre har svårt att få pensionen att räcka. Samtidigt är deras behov av läkemedel stora och utgifterna för detta kan bli kännbara, trots dagens högkostnadsskydd.

För att stärka välfärden och skapa jämlika levnadsvillkor vill vi i Vänsterpartiet nu driva reformen med avgiftsfria läkemedel för personer som är 80 år eller äldre. Vi anser att ingen ska behöva avstå från behandling och medicin av kostnadsskäl.

Avgiftsfria läkemedel skulle göra livet lättare för många och vore en tydlig feministisk reform. Detta eftersom kvinnor har lägre pensioner, men också för att kvinnor utgör en majoritet, drygt 60 procent, av dem som är 80 år eller äldre.

Medicin
En tydligt feministisk reform

Genom att satsa på generella system istället för inkomstprövade byggs en välfärd som håller ihop Sverige, som är politiskt stabil över tid och har stor legitimitet. Den generella välfärden pekar inte ut och stigmatiserar de som behöver mer av samhällets stöd och den medför även mindre byråkrati. Sett över tid är det tydligt att generaliteten har varit ett framgångsrecept för den nordiska välfärdsmodellen jämfört med de särskiljande inkomstprövade modeller som finns i många andra länder. För Vänsterpartiet är det därför prioriterat med generella välfärdsreformer som omfattar breda befolkningsgrupper.

Förslaget kommer att innebära en minskad kostnad för äldre med i genomsnitt cirka 1700 kronor per år och person. Givet de låga pensioner som många äldre har vore det en reform med stor betydelse. För den äldre som har stort behov av läkemedel skulle förslaget innebära en ekonomisk lättnad med upp till 2 200 kronor per år.

Vänsterpartiet ligger bakom reformen med avgiftsfria läkemedel för barn som infördes i år och avgiftsfritt att besöka vårdcentraler och annan öppenvård för alla som är 85 år eller äldre som införs från och med januari 2017. Med det nya förslaget om avgiftsfria läkemedel för äldre visar vi att det går att bygga ut den framgångsrika svenska välfärden med nya byggstenar. Tack vare att Vänsterpartiet har inflytande över statsbudgeten har vi dock den vägen kunnat förbättra pensionärers vardag och ekonomiska situation.

Reformen beräknas kosta cirka 850 miljoner kronor per år och Vänsterpartiet kommer att driva förslaget i de kommande förhandlingarna med regeringen om budgetpropositionen för 2017. Pengar som satsas på avgiftsfria läkemedel för äldre kommer att bidra i stor utsträckning till att göra Sverige till ännu mer jämlikt och jämställt.

Jihad Menhem, Regionråd Vänsterpartiet Örebro län

Kopiera länk