Vänsterpartiet Örebro län

Dags att införa ett Ungdomsråd inom Region Örebro län

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

”Hur tänker de nu då?” Den frågan har vi hört flera gånger när det gäller den yngre delen av befolkningen. Många av oss har glömt hur det är att vara ung. Och även om vi skulle komma ihåg det, så har samhället förändrats så mycket så att de utmaningar som våra ungdomar idag ställs inför, de utmaningarna hade vi aldrig hört talas om när vi var unga.

Så hur kan vi, vi som lämnat ungdomen för ett antal år sedan, hur kan vi veta vad ungdomarna anser, ängslas för, drömmer om, brinner för? Vi som ska ta beslut som påverkar dem i högsta grad.

Så hur tänker de? Vad vill de? Vilka utmaningar behöver de hjälp med?
Ett sätt att ta reda på det är att inrätta ett Ungdomsråd inom Region Örebro län. En chans för oss att lyssna in hur vår yngre population tänker sig framtiden, hur de ser på utvecklingen. Helt enkelt låta Ungdomsrådet vara en remissinstans för ungdomsrelaterade frågor och därmed tillåta ungdomens röst i den nya politiska organisationen.

Vänsterpartiet har på senaste Regionfullmäktige sammanträde lagt ett sådant konkret förslag. Men de andra partierna tycker tydligen att medelålders gubbar och pensionerade gummor mycket väl kan företräda ungdomen. Vi vet inte om det är ett önsketänkande om evig ungdom eller om man bara tycker att det är en obekväm fråga att handskas med. Vänsterpartiet anser att det är en fråga om jämställdhet och jämlikhet och ett sätt att främja demokratin.

För, ärligt talat, nu är det dags att sluta nonchalera 30 % av länets befolkning.

Jihad Menhem (V) regionråd, Region Örebro län

Regionfullmäktige avslog Vänsterpartiets förslag att minska den politiska kostnaden för Region Örebro län med 30 mnkr samt inrätta ett Ungdomsråd och en Folkhälsonämnd

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

.

Vid gårdagens Regionfullmäktige sammanträde avslogs Vänsterpartiets förslag att inrätta en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd i den nya politiska organisationen för Region Örebro län samt att sänka de fasta höga arvodena till förtroendevalda som kommer att träda ikraft från och med januari 2019.

– Det är beklagligt att 7 av 8 partier i regionfullmäktige säger nej till en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd i den nya politiska organisationen. Det är två oerhört viktiga frågor som handlar om jämlikhet och jämställdhet men även ett sätt att främja demokratin, säger Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

– Folkhälsoarbetet innefattar mycket mer än enbart livsstilsfrågor, det handlar om livsvillkor som människor lever under och som många regionpolitiker försöker blunda eller undvika prata om, eftersom det handlar om klassperspektiv och fattigdom, säger Jihad Menhem (V).

– Många av de beslut som tas politiskt idag påverkar våra ungdomar utan att de har en möjligjet eller chans att föra fram sina frågor eller åsikter. Därför vill vi i Vänsterpartiet inrätta ett ungdomsråd med uppgift att tillvara ungdomars intresse, tankar, idéer och synpunkter samt bidra till att ungas inflyttande stärks och att deras röst hörs, säger Jihad Menhem (V).

Vänsterpartiet föreslog också att minska den politiska kostnaden i Region Örebro län med 30 mnkr under nästa mandatperioden, genom att sänka de fasta höga arvoden till förtroendevalda, framförallt til heltidspolitiker, vilket avslogs av regionfullmäktige.

– Som politiker har vi ett dubbelt ansvar. Dels behöver vi föra en politik som minskar klyftorna istället för att öka dem. Och dels bör vi själva leva på en nivå där vi delar våra väljares vardag. Ökningarna, som de andra partierna vill införa, är ett hån mot personal inom regionen, avslutar Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) Regionråd, tel. 070-594 71 89

En ohållbar situation

Jihad Menhem (V) regionråd och Kenneth Lantz (V) distriktsordförande  Örebro län, i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem                    Kenneth Lantz

Sedan den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen inom Region Örebro län trädde i kraft år 2015, så har det framkommit en del kritik och missnöje med att det hittills inte har fungerat såsom det borde göra.

Tanken med den organisationen var att utveckla länets hälso- och sjukvård. Detta genom att bilda närsjukvårdsområden med vårdcentraler och delar av sjukhusvården, medan den högspecialiserade och planerade vården på sjukhusen omvandlades till länskliniker. Målsättningen var att uppnå en jämlik och likvärdig tillgång till vård i hela länet, men även för att bättre möta de behov av vård som befolkningen kan förvänta sig i framtiden.

Nu har det gått 3 år och tyvärr har länsverksamheterna inte blivit den succé som man trodde. Det har lett till en sämre arbetssituation för en del anställda, framförallt på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg. Det har också fört med sig att vården fragmentiseras och dialogen mellan chef och medarbetare försvårats, eller till och med helt saknas, på grund av frånvarande chefer som i många fall finns allt för långt ifrån personalen.

Vi i Vänsterpartiet anser att den här situationen börjar alltmer bli ohållbar och oacceptabel. För oss är trygghet och kontinuitet viktigt i vården. Bland de viktigaste faktorerna i arbetet för en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö är personalens delaktighet och gott ledarskap. Läs mer

Vänsterpartiet reserverar sig mot regionstyrelsens beslut om regionens nya politiska organisation

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

Jihad Menhem (V) Örebro län

Vid dagens regionstyrelsesammanträde avslogs Vänsterpartiets förslag att inrätta en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd i den nya politiska organisationen för Region Örebro län som kommer att träda ikraft från och med den 1 januari 2019.

– För Vänsterpartiet i Region Örebro län är det självklart att i den nya organisationen ha en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd, säger regionrådet Jihad Menhem (V).

En Folkhälsonämnds uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Region Örebro län.

– Jag tycker att det är viktigt att Regionen har en Folkhälsonämnd, där man bl.a. ska bedöma hälsoläget i länet och befolkningens behov av hälsofrämjande insatser. Även för att samverka med kommunerna och frivilligorganisationerna för att förebygga ohälsa och skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra aktörer, säger Jihad Menhem (V).

Ett ungdomsråd i Region Örebro län kommer att fungera som ett rådgivande organ till regionstyrelsen och ska vara en remissinstans för ungdomsrelaterade frågor.

– Många av de beslut som tas politiskt idag påverkar våra ungdomar utan att de har en möjlighet att föra fram sina frågor och åsikter. Därför vill Vänsterpartiet inrätta ett ungdomsråd med uppgift att tillvara ungdomars intresse, tankar, idéer och synpunkter samt bidra till att ungas inflyttande stärks och att deras röst hörs, avslutar Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i regionstyrelsen till förmån för eget yrkande. Frågan kommer att avgöras på Regionfullmäktige sammanträde den 19 juni.

Här kan du ladda ned och läsa Vänsterpartiets yrkande.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) Regionråd, tel. 070-594 71 89

Vänsterpartiet reserverar sig mot regionstyrelsens beslut om regionens nya arvodesbestämmelser

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

Jihad Menhem (V) Örebro län

Vid dagens regionstyrelsesammanträde avslogs Vänsterpartiets förslag om att minska den politiska kostnaden i Region Örebro län inför den nya mandatperioden.

De förtroendevaldas arvoden baseras på riksdagsledamotsarvodet. Det s.k. referensarvodet är 90% av gällande riksdagsledamotsarvode och ska vara utgångspunkt för beräkning av alla arvoden till förtroendevalda inom Region Örebro län.

Vänsterpartiet föreslog att sänka det s.k. referensarvodet från 90% till 75% och sänka även de fasta månadsarvoden till ordföranden i de nya nämnder och beredningar, som tillträder från och med 1 januari 2019.

– Jag tycker inte att det är rimligt att de fasta höga månadsarvoden till förtroendevalda ska fortsätta baseras på det s.k. referensarvodet 90%. Därför föreslog Vänsterpartiet en sänkning av referensarvode till 75% och även en sänkning av månadsarvoden till alla ordföringar i nämnder och beredningar, säger Jihad Menhem.

Sedan 1998 har det s.k. referensarvodet ökat från 27 300 till 58 860 kronor, en lång större ökning än vad de flesta andra yrkesgrupper fått.

– Som politiker har vi ett dubbelt ansvar. Dels behöver vi föra en politik som minskar klyftorna istället för att öka dem. Och dels bör vi själva leva på en nivå där vi delar våra väljares vardag. Ökningarna, som de andra partierna vill införa, är ett hån mot personal inom regionen, avslutar Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i regionstyrelsen till förmån för eget yrkande. Frågan kommer att avgöras på Regionfullmäktige sammanträde den 19 juni.

Här kan du ladda ned och läsa Vänsterpartiets yrkande.

För mer information kontakta:

Jihad Menhem (V) Regionråd, tel. 070-594 71 89

Sex timmars arbetsdag är en framtidsreform!

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Örebroar´n, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem (V) Örebro län

Många som arbetar inom välfärdsyrkena vittnar om tunga och långa arbetspass, om sjukskrivningar, om stress och brist på återhämtning och orken som inte riktigt räcker till.

På psykiatrisk akut- och heldygnsverksamhet på universitetssjukhuset i Örebro län hade man för tre år sedan en situation som känns igen från stora delar av sjukvårdssverige. Man hade nämligen bestående svårigheter att rekrytera och även behålla de anställda. Men man fann en lösning på problemet. Sänkt arbetstid var en av flera åtgärder som togs till för att stoppa personalflykten och försämringen av patientsäkerheten. Personalen själva tog in en arbetstidsmodell som har sänkt sjuktalen, tagit bort vakanserna och gett medarbetarna bättre återhämtning. Det har gjort det attraktivt även för erfarna sjuksköterskor att arbeta där. En utvärdering gjordes i höstas och en ny kommer att göras under hösten 2018.

Regionen erbjuder nu heltid till alla anställda, ett introduktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor och genomför en lång rad andra åtgärder för att klara rekryteringen. Men på ett område har vi i Vänsterpartiet svårt att få gehör: när det gäller sänkt arbetstid med bibehållen lön. Läs mer

Alla har rätt till ett bra sommarlov

Jihad Menhem (V) regionråd och Katarina Raneborn (V) ledamot i Nämnden för Samhällsbyggnad i en debattartikel, NA, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem                    Katarina Raneborn

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Därför satsar Region Örebro län nu på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven.

Från och med 16 juni kommer länets skolungdomar att kunna åka gratis kollektivtrafik under hela sommarlovet. Det är innebörden av ett förslag som Vänsterpartiet har drivit igenom i budgetförhandlingarna med regeringen om införandet av ett statligt bidrag för att möjliggöra avgiftsfritt resande på sommarlovet för skolungdomar med den lokala och regionala kollektivtrafiken. Satsningen är på 350 miljoner kronor per år 2018-2020 och för regionen blir det ett statligt bidrag på 10,4 miljoner kronor för att införa reformen.

I vårt län lever många barn och ungdomar i familjer som har svårt att få pengarna att räcka till hela månaden. Klyftorna mellan de som har, och de som inte har, ökar för varje år. Ojämlikheten breder ut sig. Och för alla dem som oroar sig för sin ekonomi, är busskort ofta en utgift för mycket. När kompisarna tar bussen för att bada eller hänga med på helgens bortamatch ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma. Det barnet ska också kunna följa med. Det är för dem Vänsterpartiet har drivit kravet om avgiftsfri kollektivtrafik och vi är mycket glada att vi fick igenom detta. Läs mer

Folkhälsofrågorna i Region Örebro län, behöver utvecklas, inte avvecklas!

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem (V) Örebro län

Snart dagligen får vi rapporter om svenska folkets mående. Undersökningar visar att ohälsan ökar i många grupper: unga människor, främst flickor mår sämre och sämre. En undersökning klargör att medellivslängden hos invånarna skiljer sig flera år mellan olika busshållplatser i länet. Geografiska variationer finns, sämre hälsa ju lägre du befinner dig på den socioekonomiska trappan. Människor med funktionsnedsättning, HBTQ-personer, invandare har sämre förutsättningar för god hälsa.

Vi vet att rökning skadar och dödar, att fel kost ger sjukdomar och fetma, att stillasittande inte är bra för kropp och hjärta. Stressrelaterade sjukdomar ökar markant. Vi vet att hälsa är en jämlikhet och jämställdhetsfråga och en klassfråga.

Region Örebro län har en stor uppgift att jobba med frågan. I den politiska beredningen för folkhälsa har man tagit fasta på detta. Nu är det omorganisation på gång och då faller tyvärr folkhälsoprioriteringarna ner några pinnhål. Genom att hoppas att alla nämnder och beredningar ska ta tag i frågan avsäger sig partierna chansen att göra den viktiga prioriteringen.

För Vänsterpartiet i Region Örebro län är det självklart att i den nya organisationen ha en Folkhälsonämnd. Läs mer

1 MAJ 2018: Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Örebro län

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då miljontals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är ”VÅR TUR NU”. Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!.

Årets första maj-insamling kommer att gå till föreningen Majblomman, som är landets största barnhjälpsorganisation som jobbar med att bekämpa barnfattigdom i Sverige. De arbetar året runt för att förbättra barns villkor. Målet är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort: Läs mer

bli_medlem4-262x103

Arkiv

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

Webbsidan sköts av Jihad Menhem