Vänsterpartiet Örebro län

Vänsterpartiet i Region Örebro län kräver svar om resegaranti inom färdtjänsten

Jihad Menhem (V)oppositionsråd

Vänsterpartisten Jihad Menhem har lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas imorgon den 5 november. Interpellationen handlar om resegaranti inom färdtjänsten.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om resegaranti inom färdtjänsten

Inom hela transportområdet, och inte minst inom kollektivtrafiken, finns ett antal riktlinjer som fastslår att transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla oavsett funktionsförmåga.

Trots att det i FN-konventionen framgår att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till transporter på samma villkor som andra, så har åtgärdstakten för att tillgängliggöra kollektivtrafiken varit låg i hela landet, bl.a. i vår region. I vårt län är färdtjänsten en del av region Örebro läns kollektivtrafik och riktar sig till personer med funktionsnedsättning, d.v.s. medborgare som har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik.

Den 1 april 2016 skärpte regeringen lagen om resegaranti och införde en ny lag som reglerar förseningsersättningarna i kollektivtrafiken. Namnet resegaranti försvann och ersatts av benämningen förseningsersättning, dessutom höjde man maxbeloppet för den som tar taxi vid en trafikstörning och försening. I samband med den nya lagen beslutade flera trafikhuvudmän, dvs regioner och kommuner att också införa en resegaranti vid försening med färdtjänsten och sjukresor. I samband med den nya lagen beslutade många regioner att också införa en resegaranti vid försening med färdtjänsten, det s.k. serviceresor.

I region Örebro län omfattar förseningsersättningen endast resor i linjetrafik (tåg och buss), däremot inte när man reser med färdtjänst eller sjukresa. Detta har jag påtalat många gånger, d.v.s. i den gamla majoriteten, och jag blev varje gång lovad att man är på gång att införa en resegaranti inom färdtjänsten i Region Örebro län.

Det har nu gått två år sedan jag tog upp frågan första gången! Så min fråga till dig är:

När kommer Region Örebro län att införa en resegaranti vid försening med färdtjänst och sjukresor, d.v.s. på samma sätt som alla andra regioner?

För Vänsterpartiet i Region Örebro län
Jihad Menhem (V) oppositionsråd

Regionfullmäktiges sammanträden filmas och sänds direkt via webb-tv. Här kan du se bl.a. interpellationsdebatt

Ett allvarligt uttalande av regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Den rödblå majoriteten ”S, C och KD” som kommer att styra region Örebro län har nu, förutom att de uttalat sig positivt om privatiseringar, börjat presentera sina nedskärningskrav på regionens verksamheter. Första beskedet kom igår om varslet på fyra heltidsanställda på Länsteatern i Örebro.

– ”Jag ser mycket allvarligt på regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahns, uttalande om att kulturen inte är med bland de prioriterade områden för Region Örebro län”, säger Vänsterpartiets regionråd Jihad Menhem. Att redan nu informera om att den nya majoriteten inte kommer att öka anslagen till teatern och kulturen inför budgeten 2019, är en allvarlig signal och skapar en stor oro bland kulturarbetare i Örebro län.

Örebro Länsteater och de andra kulturinstitutionerna ger viktiga bidrag till ett gott liv i Örebro län. Under 2017 har Länsteatern bedrivit ett aktivt arbete för att fler elever i länet ska ta del av professionell barnteater, vilket har gett mycket bra resultat. År 2017 var 23 039 av besökarna barn och ungdomar jämfört med 16 291 året innan. Det här är en viktig satsning som Länsteatern finansierat ur sina budgetramar och inte fått extra anslag för.

– ”Redan på regionsstyrelsens sammanträde den 28 mars lyfte jag upp frågan om Länsteaterns ekonomi och den uppräkningen av verksamhetsanslaget som inte ligger i balans med löneuppräkningen”, säger Jihad Menhem.

Vänsterpartiet vill satsa på Länsteatern och kulturen och anser att tillgången till kultur inte ska vara beroende av exempelvis klass, kön, funktionsvariation eller bostadsort. Alla ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur samt möjlighet att själv få utöva olika former av kultur.

– ”Inför budgeten 2019 kommer Vänsterpartiet att föreslå extra anslag till Örebro Länsteater för att undvika uppsägning av personal. Region Örebro läns har bl.a. ansvar för det länsövergripande kulturarbetet. Vi tycker det är viktigt att Örebro Länsteatern fungerar väl och att regionens anslag och bidrag till kultur, föreningar, studieförbund, konstnärer, ungdomsorganisationer kommer hela regionen till del”, avslutar Jihad Menhem (V) regionråd.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Vänsterpartiet går i opposition i Region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

Vänsterpartiet kommer att vara i opposition i Region Örebro län under de kommande fyra åren. Socialdemokraterna har valt styra regionen tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna istället för med vänstern.strong>

– Vi är djupt besvikna på Socialdemokraterna, säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län. Vi har gjort en stark valrörelse och är det enda rödgröna parti som går framåt. Det känns mycket märkligt att Socialdemokraterna försöker dumpa Vänsterpartiet, som gått framåt, och stänga oss ute. Därför är med tungt hjärta vi nu går i vänsteropposition och ser ut att lämna över regionen till ett mycket osäkert mitten-höger styre, avslutar Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län.

– En rödblå regionledning kommer inte att kunna bygga ett jämlikt och jämställt Örebro län för alla. Vi vet vad som väntar när de blåa kommer till makten; ökade privatiseringar, höjda avgifter och ökade klyftor inom hälso- och sjukvården, säger Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd. Vi kommer nu att inrikta oss på att driva en tuff och konstruktiv vänsteropposition och prioritera de frågor vi pratade med medborgarna om i valrörelsen, både i vår budget och i motioner till regionfullmäktige. Vi vill se bl.a. en förstärkning av resurser till den nära hälso- och sjukvården, både till primärvården och psykiatrin. Vi kommer att arbeta offensivt för tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsmottagningar öppet dygnet runt – året runt,avsluter Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd.

 

För mer information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Jihad Menhem, regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Vänsterpartiet Örebro län presenterade sitt valprogram

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

.

Vänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag eller slösas bort i upphandlingar av våra verksamheter. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. Vi vill att taxorna i kollektivtrafik ska hållas på en låg nivå för att så många som möjligt ska använda sig av den kollektiva trafiken. De goda exemplen i landet, med avgiftsfri kollektivtrafik skulle prövas i regionen. Vänsterpartiet Örebro län vill bygga ett Örebro län för alla – inte bara för några få, säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län.

Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården och psykiatrin tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av vår verksamhet. Tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsmottagningar öppet dygnet runt – året runt. Vi kommer också att driva frågan om arbetstidsförkortning i några av regionens verksamheter, satsa på kompetensutveckling för personalen och fortsätta värna om medarbetarnas grundlagskyddade rätt att yttra sig offentlig, säger Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd.

Här är några av våra vallöften:
– Tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsavdelningar året runt.
– Förstärka resurserna till både primärvården och psykiatrin.
– Stärka och utveckla verksamheterna på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg till nytta för alla länsbor.
– Öka och säkerställa delaktigheten för de anställda.
– Motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
– Patientavgifter som alla har råd med, avgiftsfria hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och avgiftsfritt fästingvaccin för barn.
– Arbeta för en aktiv och levande landsbygd och värna ett rikt kulturliv för alla i hela länet.
– Satsa på en tillgänglig och avgiftsfri kollektivtrafik. Utveckla och utöka anropsstyrd trafik i hela länet.
– Nej till vinster i välfärden.

För mer information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Jihad Menhem, regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Här kan du ladda hem vårt valprogram som pdf.dokument

Dags att införa ett Ungdomsråd inom Region Örebro län

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

”Hur tänker de nu då?” Den frågan har vi hört flera gånger när det gäller den yngre delen av befolkningen. Många av oss har glömt hur det är att vara ung. Och även om vi skulle komma ihåg det, så har samhället förändrats så mycket så att de utmaningar som våra ungdomar idag ställs inför, de utmaningarna hade vi aldrig hört talas om när vi var unga.

Så hur kan vi, vi som lämnat ungdomen för ett antal år sedan, hur kan vi veta vad ungdomarna anser, ängslas för, drömmer om, brinner för? Vi som ska ta beslut som påverkar dem i högsta grad.

Så hur tänker de? Vad vill de? Vilka utmaningar behöver de hjälp med?
Ett sätt att ta reda på det är att inrätta ett Ungdomsråd inom Region Örebro län. En chans för oss att lyssna in hur vår yngre population tänker sig framtiden, hur de ser på utvecklingen. Helt enkelt låta Ungdomsrådet vara en remissinstans för ungdomsrelaterade frågor och därmed tillåta ungdomens röst i den nya politiska organisationen.

Vänsterpartiet har på senaste Regionfullmäktige sammanträde lagt ett sådant konkret förslag. Men de andra partierna tycker tydligen att medelålders gubbar och pensionerade gummor mycket väl kan företräda ungdomen. Vi vet inte om det är ett önsketänkande om evig ungdom eller om man bara tycker att det är en obekväm fråga att handskas med. Vänsterpartiet anser att det är en fråga om jämställdhet och jämlikhet och ett sätt att främja demokratin.

För, ärligt talat, nu är det dags att sluta nonchalera 30 % av länets befolkning.

Jihad Menhem (V) regionråd, Region Örebro län

Regionfullmäktige avslog Vänsterpartiets förslag att minska den politiska kostnaden för Region Örebro län med 30 mnkr samt inrätta ett Ungdomsråd och en Folkhälsonämnd

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

.

Vid gårdagens Regionfullmäktige sammanträde avslogs Vänsterpartiets förslag att inrätta en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd i den nya politiska organisationen för Region Örebro län samt att sänka de fasta höga arvodena till förtroendevalda som kommer att träda ikraft från och med januari 2019.

– Det är beklagligt att 7 av 8 partier i regionfullmäktige säger nej till en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd i den nya politiska organisationen. Det är två oerhört viktiga frågor som handlar om jämlikhet och jämställdhet men även ett sätt att främja demokratin, säger Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

– Folkhälsoarbetet innefattar mycket mer än enbart livsstilsfrågor, det handlar om livsvillkor som människor lever under och som många regionpolitiker försöker blunda eller undvika prata om, eftersom det handlar om klassperspektiv och fattigdom, säger Jihad Menhem (V).

– Många av de beslut som tas politiskt idag påverkar våra ungdomar utan att de har en möjligjet eller chans att föra fram sina frågor eller åsikter. Därför vill vi i Vänsterpartiet inrätta ett ungdomsråd med uppgift att tillvara ungdomars intresse, tankar, idéer och synpunkter samt bidra till att ungas inflyttande stärks och att deras röst hörs, säger Jihad Menhem (V).

Vänsterpartiet föreslog också att minska den politiska kostnaden i Region Örebro län med 30 mnkr under nästa mandatperioden, genom att sänka de fasta höga arvoden till förtroendevalda, framförallt til heltidspolitiker, vilket avslogs av regionfullmäktige.

– Som politiker har vi ett dubbelt ansvar. Dels behöver vi föra en politik som minskar klyftorna istället för att öka dem. Och dels bör vi själva leva på en nivå där vi delar våra väljares vardag. Ökningarna, som de andra partierna vill införa, är ett hån mot personal inom regionen, avslutar Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) Regionråd, tel. 070-594 71 89

En ohållbar situation

Jihad Menhem (V) regionråd och Kenneth Lantz (V) distriktsordförande  Örebro län, i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem                    Kenneth Lantz

Sedan den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen inom Region Örebro län trädde i kraft år 2015, så har det framkommit en del kritik och missnöje med att det hittills inte har fungerat såsom det borde göra.

Tanken med den organisationen var att utveckla länets hälso- och sjukvård. Detta genom att bilda närsjukvårdsområden med vårdcentraler och delar av sjukhusvården, medan den högspecialiserade och planerade vården på sjukhusen omvandlades till länskliniker. Målsättningen var att uppnå en jämlik och likvärdig tillgång till vård i hela länet, men även för att bättre möta de behov av vård som befolkningen kan förvänta sig i framtiden.

Nu har det gått 3 år och tyvärr har länsverksamheterna inte blivit den succé som man trodde. Det har lett till en sämre arbetssituation för en del anställda, framförallt på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg. Det har också fört med sig att vården fragmentiseras och dialogen mellan chef och medarbetare försvårats, eller till och med helt saknas, på grund av frånvarande chefer som i många fall finns allt för långt ifrån personalen.

Vi i Vänsterpartiet anser att den här situationen börjar alltmer bli ohållbar och oacceptabel. För oss är trygghet och kontinuitet viktigt i vården. Bland de viktigaste faktorerna i arbetet för en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö är personalens delaktighet och gott ledarskap. Läs mer

Vänsterpartiet reserverar sig mot regionstyrelsens beslut om regionens nya politiska organisation

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

Jihad Menhem (V) Örebro län

Vid dagens regionstyrelsesammanträde avslogs Vänsterpartiets förslag att inrätta en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd i den nya politiska organisationen för Region Örebro län som kommer att träda ikraft från och med den 1 januari 2019.

– För Vänsterpartiet i Region Örebro län är det självklart att i den nya organisationen ha en Folkhälsonämnd och ett Ungdomsråd, säger regionrådet Jihad Menhem (V).

En Folkhälsonämnds uppdrag är att vara initiativtagare, förslagsställare, remissorgan och rådgivare när det gäller folkhälsofrågor i Region Örebro län.

– Jag tycker att det är viktigt att Regionen har en Folkhälsonämnd, där man bl.a. ska bedöma hälsoläget i länet och befolkningens behov av hälsofrämjande insatser. Även för att samverka med kommunerna och frivilligorganisationerna för att förebygga ohälsa och skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och andra aktörer, säger Jihad Menhem (V).

Ett ungdomsråd i Region Örebro län kommer att fungera som ett rådgivande organ till regionstyrelsen och ska vara en remissinstans för ungdomsrelaterade frågor.

– Många av de beslut som tas politiskt idag påverkar våra ungdomar utan att de har en möjlighet att föra fram sina frågor och åsikter. Därför vill Vänsterpartiet inrätta ett ungdomsråd med uppgift att tillvara ungdomars intresse, tankar, idéer och synpunkter samt bidra till att ungas inflyttande stärks och att deras röst hörs, avslutar Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i regionstyrelsen till förmån för eget yrkande. Frågan kommer att avgöras på Regionfullmäktige sammanträde den 19 juni.

Här kan du ladda ned och läsa Vänsterpartiets yrkande.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) Regionråd, tel. 070-594 71 89

Vänsterpartiet reserverar sig mot regionstyrelsens beslut om regionens nya arvodesbestämmelser

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

Jihad Menhem (V) Örebro län

Vid dagens regionstyrelsesammanträde avslogs Vänsterpartiets förslag om att minska den politiska kostnaden i Region Örebro län inför den nya mandatperioden.

De förtroendevaldas arvoden baseras på riksdagsledamotsarvodet. Det s.k. referensarvodet är 90% av gällande riksdagsledamotsarvode och ska vara utgångspunkt för beräkning av alla arvoden till förtroendevalda inom Region Örebro län.

Vänsterpartiet föreslog att sänka det s.k. referensarvodet från 90% till 75% och sänka även de fasta månadsarvoden till ordföranden i de nya nämnder och beredningar, som tillträder från och med 1 januari 2019.

– Jag tycker inte att det är rimligt att de fasta höga månadsarvoden till förtroendevalda ska fortsätta baseras på det s.k. referensarvodet 90%. Därför föreslog Vänsterpartiet en sänkning av referensarvode till 75% och även en sänkning av månadsarvoden till alla ordföringar i nämnder och beredningar, säger Jihad Menhem.

Sedan 1998 har det s.k. referensarvodet ökat från 27 300 till 58 860 kronor, en lång större ökning än vad de flesta andra yrkesgrupper fått.

– Som politiker har vi ett dubbelt ansvar. Dels behöver vi föra en politik som minskar klyftorna istället för att öka dem. Och dels bör vi själva leva på en nivå där vi delar våra väljares vardag. Ökningarna, som de andra partierna vill införa, är ett hån mot personal inom regionen, avslutar Vänsterpartiets regionrådet Jihad Menhem.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet i regionstyrelsen till förmån för eget yrkande. Frågan kommer att avgöras på Regionfullmäktige sammanträde den 19 juni.

Här kan du ladda ned och läsa Vänsterpartiets yrkande.

För mer information kontakta:

Jihad Menhem (V) Regionråd, tel. 070-594 71 89

bli_medlem4-262x103

Arkiv