Pressmeddelande

Kallelse till Vänsterpartiet Örebro läns årskonferens 2013

avvarVänsterpartiet Örebro län kallar härmed lokalföreningar till distriktsårskonferens 2013.
Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande instans.

Datum: 23 – 24 februari.
Tid: Lördag kl. 10.00 till Söndag kl. 14.00.
Plats: Åkerby Herrgård i Nora kommun.

Ombud
Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse kan ej väljas till ombud. Endast partiföreningarnas ombud har rösträtt. Ombudsfördelning 1st. ombud för vaje påbörjat 15 –tal (betalande) medlemmar! Anmälan av ombud och “övriga deltagare“ lämnas senast den 4 februari på Epost: [email protected]. Anmälan skall innehålla önskemål om mat, logi i dubbelrum om inte särskilda skäl föreligger, samt om man deltar på festen lördag kväll.

Motioner
Motion till årskonferens kan väckas av partiförening och enskild medlem i distriktet. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före årskonferensens genomförande.

Nomineringar
På distriktsårskonferensen sker val av ordförande, ordinarie ledamöter till distrikts¬styrelsen, ersättare till distriktsstyrelsen, revisorer, revisorsersättare och valberedning. Rätt att nominera har partiförenings styrelse, medlemsmöte samt enskild medlem i distriktet.
Nomineringstiden går ut vid årskonferensens öppnande, men för att kunna ha en öppen och demokratisk process vill valberedningen få in samtliga nomineringar senast 31 januari. Samtliga nomineringar skickas till valberedningens sammankallande på E-post: [email protected]

Vilka ska/får delta?
I årskonferensen deltar ombud valda av partiföreningarna, distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer, distriktets valberedning, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, partistyrelseledamot från distriktet, distriktets riksdagsledamot, distriktsfunktionärer samt av partistyrelsen utsedda representanter.

Rösträtt
Rösträtt har endast ombuden och utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, parti¬styrelseledamöter från distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäk¬tigegruppens ledamöter samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Välkommen till distriktsårskonferensen 2013!

Framtidens jobb kommer från vänster

Vänsterpartiet sätter jobben främst. Istället för program och hypotetiska sysselsättningseffekter föreslår vi åtgärder som skapar fler än 100.000 nya arbeten.

Framtidens jobb kommer från vänster

Det är i utvecklingen av ny miljöteknik och energiomställningen som framtidens jobb skapas. Vi skapar nya jobb genom kraftfulla satsningar på energiomställning, bostadsbyggande och infrastruktur för att Sverige ska gå före i klimatarbetet samtidigt som viktiga arbetstillfällen skapas i hela landet. Vi satsar på fler anställda i välfärden för att stärka kvaliteten i stället för att låta pengarna gå till vinster.

– Full sysselsättning måste vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Det är bara genom att sätta människor i arbete som vi kan bygga välfärd, trygghet och gemenskap. Det skapar en bättre samhällsekonomisk utveckling. säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.  Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro län kräver stopp för all militär verksamhet i Vättern!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

Vänsterpartiets distriktsstyrelse i Örebro län beslutade under lördagen om ett krav på ett stopp för all militär verksamhet i Vättern, dessutom beslutade distriktsstyrelsen om att uppmana Vänsterpartiets riksdagsgrupp och partistyrelsen att agera i frågan.

Vättern är idag vattentäkt för bl a Askersund i vårt län och även en av Europas största dricksvattenreservoarer som skyddas av bland annat fyra riksintressen enligt miljöbalken för friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö. I en framtid kan Vättern vara dricksvattentäkt inte bara för stora delar av Örebro län, utan också delar av Mälardalen, om det dricksvattenprojekt, som Länsstyrelsen i Örebro län driver tillsammans med länets kommuner genomförs.

Sjön med sina värdefulla natur- och kulturvärden hotas nu av försvarets flygbombningar.

Försvarsmakten vill utöka antalet flygdagar över Vättern från dagens 20 till 80 dagar per år, dessutom vill försvarsmakten öva och fälla bomber 10 nätter per år. Samt även utföra skarpa stridsövningar tillsammans med Nato och andra flygförband från olika länder.

Den föreslagna ökningen av flygverksamheten och bombningarna i Vättern kommer att medföra ökade risker för utsläpp av olika ämnen som kan påverkar dricksvattnet på sikt. Framför allt kommer en utökad flygverksamhet att öka ljud- och bullernivåer kring Vättern. Detta kommer att drabba och försämra boendes livsmiljö och livskvalitet i de kommuner som gränsar till Vättern. Bland annat boende i Örebro län.

Vänsterpartiet Örebro län tycker att försvarsmaktens planer på bombningar i Vättern är en stor miljöskandal och strider mot miljöbalken och kräver stopp för all militär verksamhet i Vättern och uppmanar alla medborgare i Örebro län att protestera mot försvarsmaktens planer.

För ytterligare information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot Vänsterpartiet Örebro län, 070-633 71 89
Jihad Menhem, landstingsråd Vänsterpartiet Örebro län, 073-503 10 53
Katarina Raneborn, ordförande Vänsterpartiet i Askersund, 070-699 09 00

Fira första maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län!


Arbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är ”Fler jobb – bättre välfärd”.Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik och för att kräva fler jobb och bättre välfärd. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!
Årets 1:a maj insamling går till Fristadsfonden.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort:

Hällefors
10.00 Förberedelser. Plakat, fanmak och pyssel i lokalen. Sopplunch.
13.30 Samling utanför Pekås Hällefors. Tal, musik och sång.
12.30 Återsamling i partilokalen med fika och politiska diskussioner kring den geografiska orättvisan.

Karlskoga och Degerfors
Har gemensamt 1 Maj firande på Alfreds Nobels torg i Karlskoga.
10.30 – 12.00 Tal av Ida Gabrielsson, ordförande för Vänsterpartiets Kvinnopolitiska nätverk med flera. Välkomna!

Kumla
10.30 – 12.00 Samling och togmöte på Kumla torg. Huvudtalare är riksdagsmannen poeten och författaren Bengt Berg och Vänsterpartiets gruppledare i Kommunfullmäktige Elisabeth Berglund, med flera. Välkomna!

Nora
Vänsterpartiet i Nora kommer att ha ett gemensamt första maj-firande med Socialdemokraterna.
Vi samlas vid Järntorgsskolan för att vandra iväg klockan 10.00, Därefter kommer vi att samlas vid rådhuset ca 10.30 för att lyssna på tal av Therese Hoikkala från Vänsterpartiet. För Socialdemokraterna kommer Veronica Palm att vara huvudtalare. Alla medlemmar och sympatisörer hälsas hjärtligt välkomna!

Örebro
12.30 Samling i Slottsparken ( Öster om slottet)
13.00 Avmarsch mot Våghustorget
13.30 Möte och Musik på Våghustorget
Talare:
Ida Gabrielsson, ordförande för Vänsterpartiets Kvinnonätverk
Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro
Britt-Marie Balaj, Kommunal Örebro
Markus Allard, ordförande för Ung Vänster Örebro län

Ellen Eklund, ordförande för Vänsterns studentförbund i Örebro.  
Varmt välkomna!!!

Arrangör: Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län 

Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

Partidistriktets Årskonferens

Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 18-19 februari i Hallsberg för att hålla årskonferens. Särskilt inbjudna gäster från partistyrelsen var Kalle Larsson och från programkommissionen Ida Gabrielsson.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Konferensen antog en verksamhetsplan för 2012, där inriktningen förutom att politiskt ta itu med den geografiska orättvisan, också handlade om att utveckla partidistriktet, så en valseger kan uppnås 2014. Detta arbete handlar om att stärka distriktets och partiföreningarna, utveckla studiearbetet och även stötta en uppbyggnad av Ung Vänsterverksamhet i länet. Vi vill få distriktet att hålla ihop.

Kenneth Lantz
, nyvald ordförande, poängterar att debatten på årskonferensen var väldigt konstruktiv, enig och visar på en vilja att trots olika uppfattningar emellanåt så går det att mejsla fram en gemensam hållning i politiska frågor. Han förklarar vidare att även om han är nyvald ordförande så vilar ansvaret för ett arbete för en valseger 2014 på distriktsstyrelsen och arbetet i partiföreningarna. Det är den kollektiva insatsen som kommer att ge resultat. Vänsterpartiet måste utmana och ha en vilja till att bli större, vi kan inte fortsätta att enbart vara den reducerade socialdemokratins lillebror. Vi kan och vi vill, avslutar Kenneth.

Konferensen antog ett uttalande ”Utveckla geografisk rättvisa” som bifogas i fulltext. Läs mer

Örebro flygplats ska inte användas för tvångsdeportationer

VÄNSTERPARTIET

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro läns landsting och Vänsterpartiet i Örebro

Vi ställer oss frågande till hur Örebro flygplats används och vill ha en diskussion med de andra partierna i våra styrelser. Senast den 15 december användes Örebro Airport till en tvångsdeportation av flyktingar till krigsdrabbade Afghanistan. Örebro landsting och Örebro kommun, tillsammans med länets övriga kommuner, är helägare av Örebro flygplats.

– Jag tycker det är rimligt att fundera över till vilka syften som vi använder örebroarnas skattepengar. Här ser vi hur kommunen genom sitt ägande av flygplatsen underlättar tvångsdeportationer till krigshärjade länder. Jag är starkt kritisk till dagens inhumana flyktingpolitik, säger Murad Artin (V) oppositionsråd.

– Vi kan inte påverka pågående polisiära insatser men samtidigt måste vi ta vårt ansvar för vad vi tycker är rätt och fel. Vi vill att flygplatsen ska användas till resor och utveckling av Örebroregionen, inte till att under tvång skicka människor rakt in i pågående krig, menar Jihad Menhem (V) landstingsråd.

– Vi hoppas att genom att både kommun- och landstingsstyrelserna diskuterar frågan, så kommer dessa tvångsdeportationer av människor att upphöra från Örebro flygplats, avslutar Murad Artin (V).

För ytterligare information kontakta:

Murad Artin, 0703-760398
Jihad Menhem, 0735-031053

Vänsterpartiets yttrande angående regional översiktlig planering för Örebroregionen

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

Vänsterpartiet i Örebro Län tycker det är bra att en regional översiktlig planering (RÖP) tas fram. Som vi ser det finns det två syften:

  • att stärka Örebroregionen i förhållande till övriga Sverige
  • att åstadkomma en hållbar utveckling inom hela regionen

Vad det gäller det första syftet anser vi att den i flera avseende har en bra inriktning. Exempelvis:

  • framhållandet av Örebroregionen som en logistik nod i Sverige
  • begreppet “The Heart of Sweden”

Vad gäller det andra syftet har vi dock en hel del invändningar som bl a som går ut på följande:

  • man utgår från att Örebro stad kommer att växa och att de andra kommunerna kommer att minska och att detta är en opåverkbar naturlag. Vi anser att denna gravitationskraft inte enbart är av godo och att den går att motverka med politiska styrmedel
  • vi håller med om att möjligheterna att pendla mellan bostadsort och arbetsplats måste förbättras, men tycker inte att ett pendlingsavstånd med en restid på 45 min inte alltid är acceptabel för alla grupper, speciellt inte för småbarnsföräldrar
  • förslaget innehåller ingenting om nödvändigheten öka arbetstillfällena på de mindre orterna, varken vad det gäller offentlig eller privat verksamhet
  • den regionala översiktsplaneringen saknar ett antal utvecklingsområden som borde finnas med om den skall utgöra ett stöd för den kommunala översiktsplaneringen exempel på dessa är: natur- och vattenresurser, miljökvalitet, säkerhet och riskbedömningar, utbildning, avlopps- och renhållningshantering, energiförsörjning samt hur fritids-, turism- och rekreationsområden i länet/regionen skulle kunna utvecklas.
  • Ladda ned hela (V) yttrandet här
  • Läs remissförslaget ” RÖP” Regional översiktlig planering

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

Partidistriktets Årskonferens

Vänsterpartister från hela Örebro län trotsade det vackra vintervädret och  samlades under helgen 19-20 februari i Hallsberg för att hålla distriktsårskonferens.  Särskilt inbjuden gäst från partistyrelsen var Vänsterpartiets partisekreterare Anki Ahlsten.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Gjorda planer och berättelser godkändes av mötet.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och diskussion om regional- och landstingspolitiska frågor antog konferensen två uttalanden som bifogas i fulltext.

Valda till distriktsstyrelsen:

Läs mer

Vänsterpartiet KU-anmäler Reinfeldts användning av regeringens hemsida

Mia Sydow Mölleby (v) Riksdagsledmot, Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet

Statsminister Fredrik Reinfeldt har kritiserats hårt efter en DN-intervju där han enligt tidningen ska ha sagt att hyresrätter inte är lämpliga i Stockholms innerstad. Igår publicerade regeringens hemsida en artikel där man menar att intervjun gett en felaktig bild av Reinfeldts åsikter. Vänsterpartiet KU-anmäler nu agerandet.

– När hemsidan används på detta sätt så står det klart att Reinfeldt såsom företrädare för regeringen läxar upp en dagstidning. Detta tycker jag är klart olämpligt och oerhört tveksamt ur grundlagssynvinkel, säger Sydow Mölleby, Vänsterpartiets ledamot i KU.

I artikeln på hemsidan gör man korrigeringar av vad man anser vara felaktigt i DN-intervjun. Men man citerar de delar av artikeln som man tycker bättre om.

– Förutom att regeringen som myndighet agerar olämpligt gentemot en enskild tidning så måste det också vara mycket tydligt att regeringens hemsida inte är någon propagandamegafon.

För mer information:
Mia Sydow Mölleby, 070-633 71 89

Rekommenderar Expressens artikel angående Vänsterpartiets KU-anmälan

bli_medlem4-262x103
Arkiv