Pressmeddelande

Skydda det vi äger tillsammans

Vänsterpartiet i Almedalen

Skydda det vi ägerVänsterpartiet presenterar idag ett förslag om grundlagsskydd för gemensamt ägd egendom. På plats i Almedalen på Gotland berättar Jonas Sjöstedt om förslaget.

– Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Eftersom sådana beslut är så svåra att göra ogjorda vill vi ställa särskilda krav på hur de tas, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet föreslår att utförsäljningar ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. Förslaget innebär att något av dessa villkor ska vara uppfyllt. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som på landstings- och kommunnivå. Jonas Sjöstedt fortsätter:

– Utförsäljningarna av skolor, vårdcentraler och statliga bolag innebär att demokratin minskar eftersom medborgarna tappar sitt inflytande. Och ofta slås viktiga samhällsfunktioner sönder. Idag skyddar grundlagen den privata äganderätten, men det saknas ett skydd för det vi äger tillsammans.

Läs mer om förslaget ”Grundlagsskydda det vi äger tillsammans”

1 MAJ 2013: Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Örebro län!

imageArbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är “Arbete, rättvisa, välfärd“. Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik och för att kräva fler jobb och bättre välfärd. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!

Årets 1 maj-insamling går till två organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och trygghet och till flickors skolgång i Afghanistan. Hälften av pengarna går till Svenska Afghanistankommittén, som är en erkänt stark och viktig biståndsaktör. Hälften går till den afghanska organisationen Hawca (Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan), en gräsrotsorganisation där afghanska kvinnor själva organiserar sig för sina rättigheter.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort:

Hällefors
10.00 Förberedelser. Plakat, fanmak och pyssel i lokalen.
12.00 Samling utanför Pekås Hällefors. Tal, musik och dikter.
 Återsamling efteråt i partilokalen med fika och politiska diskussioner.

Degerfors och Karlskoga
Har gemensamt 1 Maj firande på Medborgarplatsen i Degerfors.
Kl. 12.00 Tal av den kände artisten JESPER ODELBERG (V) med flera.
Kl. 13.00 Degerforsfilmen “Då 2002-Nu 2012” i Teatersalongen, FolketshusVälkomna!

För mer information: http://www.degerforsaren.se/

Kumla
Under parollen Mot vinster i välfärden hälsar Vänsterpartiet i Kumla alla medborgare välkomna till 1 maj
Plats: Kumla torg, Tid 11.00-12.30, Vi bjuder på god fika!

Talare:
Ireen von Wachenfeldt, feminist. Tidigare ordförande i ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Elisabeth Berglund Gruppledare i Kommunfullmäktige, Konferencier Charlotte Uhlin Vice ordförande

Hjärtligt Välkomna!
För mer information: http://kumla.vansterpartiet.se/

Örebro
12.30 Samling i Slottsparken ( Öster om slottet)
13.00 Avmarsch mot Våghustorget
13.30 Möte och Musik på Våghustorget

Talare:
Lars Ohly, Vänsterpartiets f.d. Partiledare
Malin Tinjan, Vänsterpartiet Örebro, ledamot i kommunfullmäktige

Martha Wicklund, ordförande för Vänsterpartiet i Örebro

Cecilia Lönn Elgstrand, Konferencier

Musikunderhållning: Yuri Yáñez
Ansiktsmålning för barn

Teckenspråkstolkar finns på plats!

Varmt välkomna!!!
För mer information: http://orebro.vansterpartiet.se/

Arrangör: Vänsterpartiet  i Örebro län 

Leve 1:a maj den Internationella

arbetarrörelsens dag

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

Partidistriktets Årskonferens

Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 23-24 februari i Åkerby Herrgård i Nora för att hålla årskonferens. Särskilt inbjudna gäster från partistyrelsen var Ulla Andersson, vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson och Elise Norberg Pilhem, sammankallande i Vänsterpartiets valberedning.

Under 2013 kommer Vänsterpartiets distrikt i Örebro län förutom att politiskt ta itu med den geografiska orättvisan, också utveckla partidistriktet, så att valframgång kan uppnås 2014. Årsmötet beslöt att utveckla studiearbetet och även arbeta vidare med internfeminismen i partiet. När det gäller det utåtriktade arbetet beslöts att fokusera extra på frågan kring mäns våld mot kvinnor.

Örebro läns Vänsterpartister har valt en ny styrelse.
Kenneth Lantz från Laxå har fått fortsatt förtroende som ordförande.

Konferensen antog också ett uttalande: ”Stoppa polisens inhumana jakt på papperslösa”. som bifogas i fulltext.

Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro län vill stoppa polisens inhumana jakt på papperslösa

Uttalande från Vänsterpartiets distriktsårsmöte i Åkerby Herrgård i Nora 2013-02-24

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

– Det är integritetskränkande och rasistiskt att personer med vad som beskrivs som utländskt utseende ska behöva visa legitimation.

Människor har såväl i vårt län som i Stockholm och Skåne vittnat om polisens upptrappade jakt på papperslösa genom metoden Reva “Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”. Människor med “utländskt” utseende stoppas och tvingas legitimera sig.

– De tillvägagångssätt som polisen använt genom Reva visar också på grundläggande brister i vårt samhälle, nämligen att den flyktingpolitik som regeringen driver är inhuman.

Vänsterpartiet vill ha en human flyktingpolitik och att polisens resurser ska användas mot riktig kriminalitet.
Vänsterpartiet i Örebro län tar avstånd från dessa metoder.

Vänsterpartiet i Örebro län
Årskonferens i Åkerby Herrgård 2013-02-24

 

Kallelse till Vänsterpartiet Örebro läns årskonferens 2013

avvarVänsterpartiet Örebro län kallar härmed lokalföreningar till distriktsårskonferens 2013.
Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande instans.

Datum: 23 – 24 februari.
Tid: Lördag kl. 10.00 till Söndag kl. 14.00.
Plats: Åkerby Herrgård i Nora kommun.

Ombud
Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse kan ej väljas till ombud. Endast partiföreningarnas ombud har rösträtt. Ombudsfördelning 1st. ombud för vaje påbörjat 15 –tal (betalande) medlemmar! Anmälan av ombud och “övriga deltagare“ lämnas senast den 4 februari på Epost: [email protected]. Anmälan skall innehålla önskemål om mat, logi i dubbelrum om inte särskilda skäl föreligger, samt om man deltar på festen lördag kväll.

Motioner
Motion till årskonferens kan väckas av partiförening och enskild medlem i distriktet. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före årskonferensens genomförande.

Nomineringar
På distriktsårskonferensen sker val av ordförande, ordinarie ledamöter till distrikts¬styrelsen, ersättare till distriktsstyrelsen, revisorer, revisorsersättare och valberedning. Rätt att nominera har partiförenings styrelse, medlemsmöte samt enskild medlem i distriktet.
Nomineringstiden går ut vid årskonferensens öppnande, men för att kunna ha en öppen och demokratisk process vill valberedningen få in samtliga nomineringar senast 31 januari. Samtliga nomineringar skickas till valberedningens sammankallande på E-post: [email protected]

Vilka ska/får delta?
I årskonferensen deltar ombud valda av partiföreningarna, distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer, distriktets valberedning, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, partistyrelseledamot från distriktet, distriktets riksdagsledamot, distriktsfunktionärer samt av partistyrelsen utsedda representanter.

Rösträtt
Rösträtt har endast ombuden och utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, parti¬styrelseledamöter från distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäk¬tigegruppens ledamöter samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Välkommen till distriktsårskonferensen 2013!

Framtidens jobb kommer från vänster

Vänsterpartiet sätter jobben främst. Istället för program och hypotetiska sysselsättningseffekter föreslår vi åtgärder som skapar fler än 100.000 nya arbeten.

Framtidens jobb kommer från vänster

Det är i utvecklingen av ny miljöteknik och energiomställningen som framtidens jobb skapas. Vi skapar nya jobb genom kraftfulla satsningar på energiomställning, bostadsbyggande och infrastruktur för att Sverige ska gå före i klimatarbetet samtidigt som viktiga arbetstillfällen skapas i hela landet. Vi satsar på fler anställda i välfärden för att stärka kvaliteten i stället för att låta pengarna gå till vinster.

– Full sysselsättning måste vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Det är bara genom att sätta människor i arbete som vi kan bygga välfärd, trygghet och gemenskap. Det skapar en bättre samhällsekonomisk utveckling. säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.  Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro län kräver stopp för all militär verksamhet i Vättern!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro län

VÄNSTERPARTIET ÖREBRO LÄN

Vänsterpartiets distriktsstyrelse i Örebro län beslutade under lördagen om ett krav på ett stopp för all militär verksamhet i Vättern, dessutom beslutade distriktsstyrelsen om att uppmana Vänsterpartiets riksdagsgrupp och partistyrelsen att agera i frågan.

Vättern är idag vattentäkt för bl a Askersund i vårt län och även en av Europas största dricksvattenreservoarer som skyddas av bland annat fyra riksintressen enligt miljöbalken för friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö. I en framtid kan Vättern vara dricksvattentäkt inte bara för stora delar av Örebro län, utan också delar av Mälardalen, om det dricksvattenprojekt, som Länsstyrelsen i Örebro län driver tillsammans med länets kommuner genomförs.

Sjön med sina värdefulla natur- och kulturvärden hotas nu av försvarets flygbombningar.

Försvarsmakten vill utöka antalet flygdagar över Vättern från dagens 20 till 80 dagar per år, dessutom vill försvarsmakten öva och fälla bomber 10 nätter per år. Samt även utföra skarpa stridsövningar tillsammans med Nato och andra flygförband från olika länder.

Den föreslagna ökningen av flygverksamheten och bombningarna i Vättern kommer att medföra ökade risker för utsläpp av olika ämnen som kan påverkar dricksvattnet på sikt. Framför allt kommer en utökad flygverksamhet att öka ljud- och bullernivåer kring Vättern. Detta kommer att drabba och försämra boendes livsmiljö och livskvalitet i de kommuner som gränsar till Vättern. Bland annat boende i Örebro län.

Vänsterpartiet Örebro län tycker att försvarsmaktens planer på bombningar i Vättern är en stor miljöskandal och strider mot miljöbalken och kräver stopp för all militär verksamhet i Vättern och uppmanar alla medborgare i Örebro län att protestera mot försvarsmaktens planer.

För ytterligare information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot Vänsterpartiet Örebro län, 070-633 71 89
Jihad Menhem, landstingsråd Vänsterpartiet Örebro län, 073-503 10 53
Katarina Raneborn, ordförande Vänsterpartiet i Askersund, 070-699 09 00

Fira första maj med Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län!


Arbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är “Fler jobb – bättre välfärd“.Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik och för att kräva fler jobb och bättre välfärd. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!
Årets 1:a maj insamling går till Fristadsfonden.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort:

Hällefors
10.00 Förberedelser. Plakat, fanmak och pyssel i lokalen. Sopplunch.
13.30 Samling utanför Pekås Hällefors. Tal, musik och sång.
12.30 Återsamling i partilokalen med fika och politiska diskussioner kring den geografiska orättvisan.

Karlskoga och Degerfors
Har gemensamt 1 Maj firande på Alfreds Nobels torg i Karlskoga.
10.30 – 12.00 Tal av Ida Gabrielsson, ordförande för Vänsterpartiets Kvinnopolitiska nätverk med flera. Välkomna!

Kumla
10.30 – 12.00 Samling och togmöte på Kumla torg. Huvudtalare är riksdagsmannen poeten och författaren Bengt Berg och Vänsterpartiets gruppledare i Kommunfullmäktige Elisabeth Berglund, med flera. Välkomna!

Nora
Vänsterpartiet i Nora kommer att ha ett gemensamt första maj-firande med Socialdemokraterna.
Vi samlas vid Järntorgsskolan för att vandra iväg klockan 10.00, Därefter kommer vi att samlas vid rådhuset ca 10.30 för att lyssna på tal av Therese Hoikkala från Vänsterpartiet. För Socialdemokraterna kommer Veronica Palm att vara huvudtalare. Alla medlemmar och sympatisörer hälsas hjärtligt välkomna!

Örebro
12.30 Samling i Slottsparken ( Öster om slottet)
13.00 Avmarsch mot Våghustorget
13.30 Möte och Musik på Våghustorget
Talare:
Ida Gabrielsson, ordförande för Vänsterpartiets Kvinnonätverk
Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro
Britt-Marie Balaj, Kommunal Örebro
Markus Allard, ordförande för Ung Vänster Örebro län

Ellen Eklund, ordförande för Vänsterns studentförbund i Örebro.  
Varmt välkomna!!!

Arrangör: Vänsterpartiet och Ung Vänster i Örebro län 

Läs mer

Vänsterpartiet i Örebro län har genomfört sin Årskonferens

Partidistriktets Årskonferens

Vänsterpartister från hela Örebro län distrikt samlades under helgen 18-19 februari i Hallsberg för att hålla årskonferens. Särskilt inbjudna gäster från partistyrelsen var Kalle Larsson och från programkommissionen Ida Gabrielsson.

Konferensen präglades av stor enighet och konstruktiva diskussioner. Konferensen antog en verksamhetsplan för 2012, där inriktningen förutom att politiskt ta itu med den geografiska orättvisan, också handlade om att utveckla partidistriktet, så en valseger kan uppnås 2014. Detta arbete handlar om att stärka distriktets och partiföreningarna, utveckla studiearbetet och även stötta en uppbyggnad av Ung Vänsterverksamhet i länet. Vi vill få distriktet att hålla ihop.

Kenneth Lantz
, nyvald ordförande, poängterar att debatten på årskonferensen var väldigt konstruktiv, enig och visar på en vilja att trots olika uppfattningar emellanåt så går det att mejsla fram en gemensam hållning i politiska frågor. Han förklarar vidare att även om han är nyvald ordförande så vilar ansvaret för ett arbete för en valseger 2014 på distriktsstyrelsen och arbetet i partiföreningarna. Det är den kollektiva insatsen som kommer att ge resultat. Vänsterpartiet måste utmana och ha en vilja till att bli större, vi kan inte fortsätta att enbart vara den reducerade socialdemokratins lillebror. Vi kan och vi vill, avslutar Kenneth.

Konferensen antog ett uttalande ”Utveckla geografisk rättvisa” som bifogas i fulltext. Läs mer

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem