Pressmeddelande

1 2 3 7

Vänsterpartiet i Region Örebro län ställer en interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om förlossning i Karlskoga

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vänsterpartists oppositionsråd Jihad Menhem har idag lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas den 12 februari. Interpellationen handlar om förlossningen i Karlskoga och kommer att besvaras av regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

I början av 2018 ställde Vänsterpartiet ett krav i dåvarande majoritetsgruppen, om att utreda frågan om sommaröppet på BB i Karlskoga. Ett beslut togs i regionstyrelsen om att den samordnade förlossningsverksamheten sommaren 2018 ska utvärderas.

I regionsstyrelsens verksamhetsplan för 2018, som dåvarande majoriteten lade fram, finns följande att läsa: ”Att efter genomförd utvärdering ska förutsättningar för och konsekvenser av att bedriva förlossningsverksamhet på två platser i länet under sommartid utredas.”

I valrörelsen var Karlskoga BB en stor valfråga för nästan alla partier. Företrädare för Centerpartiet och Kristdemokraterna, som nu tillhör majoritetssamarbetet, uttalade sig i massmedia och i Nerikes Allehandas kampanj, ”Kan du lova” om att BB i Karlskoga ska vara öppet året runt. ”se C och KD:s uttalanden och bilder i bifogad interpellation”.

Nu när valet är över så försvann utfästelserna till väljarna tyvärr, till förmån för majoritetssamarbete.

Det har gått nästan ett år och regionstyrelsen har inte fått något skriftligt utvärderingssvar. Snart är sommaren här och en utvärdering behövs för att politikerna ska kunna fatta ett klokt beslut.

Till vår förvåning så hör vi idag på radio Örebro om att BB i Karlskoga ska hållas sommarstängt. Ett beslut som har tagits av verksamhetschefer.

Då är mina frågor till regionstyrelsens ordförande:

Regionstyrelsens beslut om utvärdering har inte verkställts eftersom det inte har återkommit till regionstyrelsen.

– Varför kan inte förlossningen i Karlskoga vara öppet året runt?
– Är det majoritetens policy att regionstyrelsens oppositionspolitiker ska få veta beslut via media?

Ladda ner Vänsterpartiets interpellation ”om förlossning i Karlskoga”

 

För mer information kontakta:

Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

 

Tre V interpellationer till regionfullmäktige

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Katarina Raneborn (V)

Vänsterpartisten Katarina Raneborn har lämnat tre interpellationer till regionfullmäktige som kommer att behandlas den 12 februari. Interpellationerna handlar om försöket med anropsstyrd närtrafik som region Örebro län startade i Askersund och Nora kommuner i oktober 2018. Flytten av hållplats från Skyllbergs samhälle till Skyllbergsvallen som har skapat stora bekymmer för boende där, samt stödet till ensamkommande gymnasieungdomar.

Katarina Raneborn (V) som är ledamot i regionfullmäktige och regionens nämnd för Samhällsbyggnad ställer en del frågor till ordförande i regionstyrelsen samt ordförande i Samhällsbyggnadsnämnd.

 

Här kan du ladda ner interpellationerna:
1- Om försöket med anropsstyrd närtrafik.
2- Om busshällplats i Skyllberg, Askersund.
3- Hjälp de ensamkommande gymnasieungdomarna.

 

För mer information kontakta:
Katarina Raneborn (V), ledamot i nämnden för samhällsbyggnad, 070-699 09 00

 

Vänsterpartiet i region Örebro län vill inrätta ett idrottspris och ett idrottsstipendium

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vänsterpartiet har idag lämnat in en motion till region Örebro län om att inrätta ett idrottspris och ett idrottsstipendium som syftar till att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och enskilda idrottsutövare verksamma i Örebro län.

– ”Idrottsrörelsen i Örebro län ligger nära folkets hjärta och är vårt läns största folkrörelse med cirka 600 föreningar, 20 000 ledare och 100 000 aktiva. Rörelser som i allra högsta grad bidrar till ett rikare socialt liv och meningsfulla aktiviteter”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

Idrotten spelar en aktiv roll i förståelsen och integrationen mellan olika kulturer och är en kraft och ett föredöme i arbetet mot droger, våld och rasism.

– ”Idrott betyder väldigt mycket för väldigt många människor i vårt län. Det finns ingen annan fritidsverksamhet som engagerar så många barn, unga, äldre, och invandrarungdomar som idrotten. Det finns inte heller någon annan verksamhet som i så hög grad tjänar till att rehabilitera funktionsnedsatta människor som idrotten”, säger Jihad Menhem (V).

Nästan två tredjedelar av länets innevånare är engagerade i eller av idrotten på något sätt. T.ex. som aktiva, ledare, föräldrar till idrottande barn eller åskådare. Trivsel och välbefinnande har varit avgörande motiv för engagemang.

– ”Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för Region Örebro län att uppskatta idrottsrörelsens värde och betydelse för länet och länets innevånare genom att stifta ett idrottspris och ett idrottsstipendium”, avslutar Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

Ladda ner Vänsterpartiets motion ”Inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium i Region Örebro län”

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

Vänsterpartiet i Region Örebro län ställer en interpellation till regionstyrelsens ordförande om tystnadskulturen inom RÖL

Jihad Menhem (V)oppositionsråd

Vänsterpartisten Jihad Menhem har lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas den 17 december. Interpellationen handlar om tystnadskulturen inom Region Örebro län.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om tystnadskulturen inom Region Örebro län

Enligt bland annat artiklar i lokaltidningar så framgår det att det råder en tystnadskultur inom regionen. Personal har blivit tillsagd att inte föra fram sin åsikt, och absolut inte till media, tvärtemot Sveriges grundlag. Till och med så har personal blivit uppmanad att säga upp sig, trots personalbrist, eller riskera att bli utköpt.

En god arbetsmiljö handlar framförallt om ett öppet klimat och en ökad dialog mellan alla medarbetare, såväl chefer som underlydande.

För oss i Vänsterpartiet, och även andra partier, är det viktigt att alla anställda är informerade om, och kan använda sig av, sin lagstadgade meddelarfrihet om man upplever att saker inte fungerar i verksamheten. Debattklimatet i Region Örebro län måste förändras så att det upplevs som positivt att tala om de brister som finns, för patientsäkerheten och för personalens arbetsmiljö. Detta är en nyckelfråga för en offentligt finansierad verksamhet.

Mina frågor till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn:

• Vilka åtgärder kommer du att vidta för att motverka tystnadskulturen inom Region Örebro län?
• Hur tänker du agera för att personalens kritik och kommentarer ska tas på allvar och inte fastna på chefsnivå?
• Finns det chefer inom regionen som inte tycker att det är så noga med våra grundlagar?
• Anser du att vi har råd att göra oss av med kompetenta medarbetare när vi har stor brist på personal?

För Vänsterpartiet i Region Örebro län

Jihad Menhem (V) oppositionsråd

En jämställd klassbudget från Vänsterpartiet i region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vänsterpartiet presenterar idag torsdag 29 november sitt förslag till budget 2019 -2021 för Region Örebro län.

Vi vill bygga ett jämlikt och jämställt Örebro län för alla – inte bara några få. Det är temat i det budgetförslag som Vänsterpartiet presenterar för de kommande tre åren i region Örebro län. Varje del i förslaget har som målsättning att minska klyftorna i samhället och den största och viktigaste verksamheten är hälso- och sjukvården.

– ”Vi har prioriterat en fortsättning av de låga patientavgifterna för undersökningar, behandlingar och oförändrad avgift för högkostnadsskyddet. Människor med sämst ekonomiska förutsättningar ska inte tvingas att välja mellan att lägga sina pengar på vård eller på mat för dagen. Vi anser det vara en självklarhet i ett solidariskt samhälle”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd och nuvarande vice ordförande i regionstyrelsen Jihad Menhem.

Vi gör stora satsningar på hälso- och sjukvården, bl.a. på barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, missbruksvården, geriatrisk kompetensutveckling och på gratis TBE-vaccin för barn upp till 19 år.

– ”I vårt län ska det inte vara en klassfråga att kunna skydda sitt barn mot sjukdomar. En TBE-infektion kan ge både allvarliga och bestående följder. Därför anser Vänsterpartiet det vara extra viktigt att skydda barnen som ofta leker och vistas i miljöer med mycket vegetation”, säger Jihad Menhem (V) oppositionsråd.

– ”Vänsterpartiet ökar anslaget till Länsteatern, som är en viktig del av välfärden. Vi anser att tillgången till kultur inte ska vara beroende av exempelvis klass, kön, funktionsnedsättning eller bostadsort. Vi vill också inrätta ett idrottspris och idrottsstipendium för att uppmärksamma framgångsrika prestationer utförda av idrottsföreningar och/eller enskilda idrottsutövare verksamma i Örebro län”, avslutar Jihad Menhem (V).

Vänsterpartiet satsar även på avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik i hela regionen, på låga taxor inom kollektivtrafiken, på anropsstyrd närtrafik i fler kommuner och dessutom vill vi inrätta en resegaranti inom serviceresor dvs färdtjänst och sjukresor. se sammanställning över Vänsterpartiets särskilda satsningar nedan.

 

Här kan du ladda hem Vänsterpartiets förslag till budget och Verksamhetsplan 2019-2021

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

     Sammanställning över Vänsterpartiets särskilda satsningar (mnkr)

Vänsterpartiet reserverar sig mot regionstyrelsens beslut om höjda avgifter och taxor gällande högkostnadsskyddet för öppenvård, tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Vid dagens regionstyrelsesammanträde yrkade Vänsterpartiet avslag på majoritetens, S, C och KD, nya förslag till högkostnadsskyddet för öppenvård, tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa år 2019.

– ”Vänsterpartiets inställning till olika avgifter inom sjukvården är att de skall vara så låga som möjligt så att inte någon av ekonomiska skäl ställs utanför en nödvändig sjukvård”, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Jihad Menhem.

I den nya majoritetens förslag till högkostnadsskydd för öppenvård år 2019, föreslår man en höjning från 900 kronor till 1150 kronor.

– ”Vi vet att många tvekar att vända sig till vården på grund av ekonomiska faktorer. En höjning av högkostnadsskyddet skulle drabba de med den allra svagaste ekonomin hårdast”, säger Jihad Menhem (V) oppositionsråd.

Vänsterpartiet yrkade på att högkostnadsskyddet ska vara oförändrat, alltså 900 kronor.

Majoriteten beslutade också att höja tandvårdstaxor och kollektivtrafiktaxa för år 2019. Vänsterpartiet yrkade avslag och lade fram eget förslag.

Ladda ner (V)åra tre yrkanden här:
Särskilt yrkande över högkostnadsskydd för öppenvård.
Särskilt yrkande över tandvårdstaxor.
Särskilt yrkande över kollektivtrafiktaxa.

 

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), oppositionsråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Vänsterpartiet i Region Örebro län kräver svar om resegaranti inom färdtjänsten

Jihad Menhem (V)oppositionsråd

Vänsterpartisten Jihad Menhem har lämnat en interpellation till regionfullmäktige som kommer att behandlas imorgon den 5 november. Interpellationen handlar om resegaranti inom färdtjänsten.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn om resegaranti inom färdtjänsten

Inom hela transportområdet, och inte minst inom kollektivtrafiken, finns ett antal riktlinjer som fastslår att transportsystemet ska vara tillgängligt och användbart för alla oavsett funktionsförmåga.

Trots att det i FN-konventionen framgår att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till transporter på samma villkor som andra, så har åtgärdstakten för att tillgängliggöra kollektivtrafiken varit låg i hela landet, bl.a. i vår region. I vårt län är färdtjänsten en del av region Örebro läns kollektivtrafik och riktar sig till personer med funktionsnedsättning, d.v.s. medborgare som har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik.

Den 1 april 2016 skärpte regeringen lagen om resegaranti och införde en ny lag som reglerar förseningsersättningarna i kollektivtrafiken. Namnet resegaranti försvann och ersatts av benämningen förseningsersättning, dessutom höjde man maxbeloppet för den som tar taxi vid en trafikstörning och försening. I samband med den nya lagen beslutade flera trafikhuvudmän, dvs regioner och kommuner att också införa en resegaranti vid försening med färdtjänsten och sjukresor. I samband med den nya lagen beslutade många regioner att också införa en resegaranti vid försening med färdtjänsten, det s.k. serviceresor.

I region Örebro län omfattar förseningsersättningen endast resor i linjetrafik (tåg och buss), däremot inte när man reser med färdtjänst eller sjukresa. Detta har jag påtalat många gånger, d.v.s. i den gamla majoriteten, och jag blev varje gång lovad att man är på gång att införa en resegaranti inom färdtjänsten i Region Örebro län.

Det har nu gått två år sedan jag tog upp frågan första gången! Så min fråga till dig är:

När kommer Region Örebro län att införa en resegaranti vid försening med färdtjänst och sjukresor, d.v.s. på samma sätt som alla andra regioner?

För Vänsterpartiet i Region Örebro län
Jihad Menhem (V) oppositionsråd

Regionfullmäktiges sammanträden filmas och sänds direkt via webb-tv. Här kan du se bl.a. interpellationsdebatt

Ett allvarligt uttalande av regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i region Örebro län

Jihad Menhem (V) regioråd

Den rödblå majoriteten ”S, C och KD” som kommer att styra region Örebro län har nu, förutom att de uttalat sig positivt om privatiseringar, börjat presentera sina nedskärningskrav på regionens verksamheter. Första beskedet kom igår om varslet på fyra heltidsanställda på Länsteatern i Örebro.

– ”Jag ser mycket allvarligt på regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahns, uttalande om att kulturen inte är med bland de prioriterade områden för Region Örebro län”, säger Vänsterpartiets regionråd Jihad Menhem. Att redan nu informera om att den nya majoriteten inte kommer att öka anslagen till teatern och kulturen inför budgeten 2019, är en allvarlig signal och skapar en stor oro bland kulturarbetare i Örebro län.

Örebro Länsteater och de andra kulturinstitutionerna ger viktiga bidrag till ett gott liv i Örebro län. Under 2017 har Länsteatern bedrivit ett aktivt arbete för att fler elever i länet ska ta del av professionell barnteater, vilket har gett mycket bra resultat. År 2017 var 23 039 av besökarna barn och ungdomar jämfört med 16 291 året innan. Det här är en viktig satsning som Länsteatern finansierat ur sina budgetramar och inte fått extra anslag för.

– ”Redan på regionsstyrelsens sammanträde den 28 mars lyfte jag upp frågan om Länsteaterns ekonomi och den uppräkningen av verksamhetsanslaget som inte ligger i balans med löneuppräkningen”, säger Jihad Menhem.

Vänsterpartiet vill satsa på Länsteatern och kulturen och anser att tillgången till kultur inte ska vara beroende av exempelvis klass, kön, funktionsvariation eller bostadsort. Alla ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur samt möjlighet att själv få utöva olika former av kultur.

– ”Inför budgeten 2019 kommer Vänsterpartiet att föreslå extra anslag till Örebro Länsteater för att undvika uppsägning av personal. Region Örebro läns har bl.a. ansvar för det länsövergripande kulturarbetet. Vi tycker det är viktigt att Örebro Länsteatern fungerar väl och att regionens anslag och bidrag till kultur, föreningar, studieförbund, konstnärer, ungdomsorganisationer kommer hela regionen till del”, avslutar Jihad Menhem (V) regionråd.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V), regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

Vänsterpartiet går i opposition i Region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

Vänsterpartiet kommer att vara i opposition i Region Örebro län under de kommande fyra åren. Socialdemokraterna har valt styra regionen tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna istället för med vänstern.strong>

– Vi är djupt besvikna på Socialdemokraterna, säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län. Vi har gjort en stark valrörelse och är det enda rödgröna parti som går framåt. Det känns mycket märkligt att Socialdemokraterna försöker dumpa Vänsterpartiet, som gått framåt, och stänga oss ute. Därför är med tungt hjärta vi nu går i vänsteropposition och ser ut att lämna över regionen till ett mycket osäkert mitten-höger styre, avslutar Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län.

– En rödblå regionledning kommer inte att kunna bygga ett jämlikt och jämställt Örebro län för alla. Vi vet vad som väntar när de blåa kommer till makten; ökade privatiseringar, höjda avgifter och ökade klyftor inom hälso- och sjukvården, säger Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd. Vi kommer nu att inrikta oss på att driva en tuff och konstruktiv vänsteropposition och prioritera de frågor vi pratade med medborgarna om i valrörelsen, både i vår budget och i motioner till regionfullmäktige. Vi vill se bl.a. en förstärkning av resurser till den nära hälso- och sjukvården, både till primärvården och psykiatrin. Vi kommer att arbeta offensivt för tre fullvärdiga akutsjukhus med två förlossningsmottagningar öppet dygnet runt – året runt,avsluter Jihad Menhem, Vänsterpartiets regionråd.

 

För mer information kontakta:

Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län, 070-335 84 91
Jihad Menhem, regionråd, Region Örebro län, 070-594 71 89

 

1 2 3 7
bli_medlem4-262x103
Arkiv