Debattartiklar & Insändare

Att privatisera är inte lösningen

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidning 18/2 och Karlskoga Kuriren 15/2

Jihad Menhem

Det sprids en myt från de borgerliga politikerna i vårt län om att privatisering av sjukvården skulle leda till kreativiteten och utvecklingen. De tror att bara man släpper in privata intressen med vinstönskan i den offentliga sjukvården skulle länets befolkning få bättre och snabbare vård än den vården som Örebro läns landsting erbjuder idag.

Samtidigt ser man inte hur det har gått för patienterna i de borgerligt styrda landstingen. De grupper av människor som behöver vård ofta, de äldre med flera diagnoser, de kroniskt sjuka patienter och alla som behöver någon form av rehabilitering har de senaste åren fått stå tillbaka på grund av att privata intressen släppts in.

Det visar sig nämligen, att det är föga lönsamt att ta sig an dessa grupper, då korta, enkla och mindre omfattande vårdinsatser är det som skapar vinst för dessa privata vårdbolag. Även sådana projekt som den borgerliga regeringen har hittat på, d.v.s. vårdgarantin och kömiljarden ger resultatet, att samma grupp av svårt sjuka patienter får stå efter, garantin omfattar inte rehabilitering och återbesök. Så när det inte hinns med att göra allt för att uppfylla vårdgarantin, får kroniskt sjuka och de med behov av rehabilitering vänta. Exempelvis så kan en MS-sjuk patient få vänta på den rehabilitering och den medicinering som är nödvändig, för att denne ska kunna få ett avstannande förlopp i sjukdomsutvecklingen. Läs mer

Motverka den geografiska orättvisan

Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Kenneth LantzLördagen den 2 februari anordnade Vänsterpartiet i Örebro län en konferens i Degerfors för att diskutera den geografiska orättvisa som uppkommit p g a den ojämna befolkningsutvecklingen i landet, som har accelerat det senaste decenniet.

Sverige dras isär. För oss som lever och verkar utanför de urbana tillväxtregionerna blir detta för varje år allt mer problematiskt. Avsaknaden av en fungerande regionalpolitik förvärrar ytterligare den geografiska orättvisan. Vi har idag ojämlika förutsättningar för välfärd, infrastruktur och försörjning beroende på var i landet vi bor. Idén om att kommuner skall konkurrera liksom att medvetet avreglera viktig samhällsverksamhet tar död på hela samhällen. Många kommunpolitiker kämpar idag med å ena sidan minskade resurser och krympande organisationer och å andra sidan med den stora utmaningen att rädda kvalitén i den kommunala verksamheten. Samtidigt fortsätter utflyttningen. Av de fyra kommuner som minskat mest i landet procentuellt finns tre av dem i Örebro län – Ljusnarsberg, Hällefors och Laxå. Karlskoga är den kommun som minskat mest i absoluta tal någonsin i Sverige. Läs mer

Så skapar vi 3 187 jobb i Örebro län

Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län och Ulla Andersson, riksdagsledamot (V) och Ekonomisk-politisk talesperson i en debattartikel, NA

Kenneth Lantz                  Ulla Andersson

Med Vänsterpartiets politik skulle det i Örebro län skapas 3 187 fler jobb än med regeringens politik. Totalt skulle det bli drygt 100 000 fler jobb i hela landet. När vi nu presenterar vår nya skuggbudget är det jobben som står i fokus.

När regeringen tillträdde fanns det 5 183 personer i Örebro län som hade varit arbetslösa längre än sex månader, nu sex år senare är det 6 863 personer. Det är en ökning med hela 34 procent. Sverige har i dag högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än när regeringen kom till makten.

Den bärande idén i regeringens politik är att de arbetslösa ska pressas att söka fler jobb. Men i dag går det 14 arbetssökande på varje ledigt arbete. När det inte finns jobb att söka saknar det betydelse hur hårt regeringen pressar de arbetslösa.

I det läget väljer regeringen att lägga allra mest pengar på att sänka bolagsskatten. Det gynnar bankerna och storföretagens ägare, men det leder inte till fler jobb.  Läs mer

En marsch för ökad tillgänglighet

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad Menhem (V) Örebro län

Lördagen den 26 maj 2012 arrangeras tillgänglighetsmarschen runt om i Sverige. Det är tionde året i rad som hela den samlade svenska handikapprörelsen marscherar för en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättningar.

Att ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är fortfarande lika med att bli diskriminerad. Att känna sig utesluten, nonchalerad, isolerad eller kränkt är ingen ovanlighet – vare sig i vardagslivet eller i yrkeslivet.

Svårigheter att kunna leva som alla andra hindrar tusentals barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar från att delta fullt ut i samhällslivet och uppnå jämlikhet och full delaktighet.

Frågan om bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering och hur man ska komma till rätta har utretts och analyserats i 20 års tid.

Det är förvånande att den moderatledda regeringen efter många års utredande, fortfarande inte vill erkänna att tillgänglighetsfrågan och bristen på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar hör hemma i en diskrimineringslagstiftning.

Att otillgänglighet ska klassas som diskriminering är en av de viktigaste frågorna för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Det handlar om lika rättigheter för alla medborgare, om tillgång till arbete, kommunikation, information, lokaler med mera. Försvinner bristerna, kommer även funktionshindret att minska eller upphöra i betydelse. Läs mer

Ställ krav på staten

Kenneth Lantz (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Kenneth Lantz (V) DS ordförande i Örebro län

När hälften av personalen varslas om uppsägning från Esab i Laxå, där delar av produktionen ska flyttas till Polen, så är detta ett dråpslag mot Laxå i två perspektiv – å ena sidan det tunga beskedet till personalen, som kastas ut i en oviss framtid och å den andra ytterligare ett tungt besked för en industriort, som drabbats hårt av nedskärningar inom industri – och tappat över 4 000 invånare på 40 år. Detta har bland annat lett till att kommunen har en av landets svagaste ekonomier.

Avsaknaden av en statlig regionalpolitik, som försöker motverka den geografiska orättvisan blir tydlig i denna situation. Vänsterpartiets Örebro-distrikt påpekade detta i samband med att den regionala översiktsplanen skulle antas av regionförbundet.

Jag har också drivit frågan – hur ska regionen agera när den dominerande industrin i den lilla kommunen lägger ned. Region-förbundet kan ha idéer för en sådan situation men saknar oftast de ekonomiska medlen. Kraven måste riktas mot staten och dess förlängda arm i länet – länsstyrelsen.

Kraven på god kollektivtrafik blir oerhört viktig, om Laxå numera tillhör Örebros arbetsmarknad. Möjligheten att kunna bo kvar i Laxå och pendla till närliggande jobb måste garanteras! Läs mer

Kvalitet viktigare än regeringens allmosor

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, ETC Örebro

Jihad Menhem (V) Örebro län

En tillgänglig sjukvård som ges efter behov är en ledstjärna för oss i Vänsterpartiet. Sjukvårdens viktigaste uppgift är att bidra till att invånarna har en god hälsa, men en god hälsa får man inte bara genom sjukvårdens försorg utan också genom många andra faktorer, såsom den grundläggande sociala välfärden och ett jämlikt samhälle med mindre klyftor.

Vi i Vänsterpartiet står fast vid att behoven till hälso- och sjukvården ska styra och inte storleken på plånboken. Vi säger nej till gräddfiler och att personer med privata försäkringar ska gå före i vårdkön. Hälsan är ingen handelsvara utan en mänsklig rättighet och målet för Vänsterpartiets hälso- och sjukvårdspolitik är en god och jämlik hälsa för alla.

Under det gångna året så har mycket positiva saker hänt i Örebro läns landsting. Vi som styr landstinget idag, d.v.s. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har klarat ekonomin bra… trots allt… Personalen har gjort ett fantastiskt arbete och många av verksamheterna som tidigare gått med underskott har förbättrat sitt ekonomiska läge. Det här är en bra förutsättning för att kunna säkra vården både ekonomiskt och att förbättra kvalitet. Läs mer

Höjt högkostnadsskydd drabbar utsatta

Jihad Menhem (v) Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidning 21/12 och Örebroar´n 28/12

Jihad Menhem (V) Örebro län

Allas rätt till hälso- och sjukvård är en oomstridd paroll. Men allas ekonomiska möjlighet till hälso- och sjukvård är inte lika självklar.

Många långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning har drabbats hårt av de senaste årens försämringar i sjukförsäkringen och nu höjer alliansregeringen kostnaderna för sjukvård och läkemedel genom att höja gränserna i högkostnadsskydden.

Från den 1 januari nästa år kommer det både bli dyrare att gå till läkare och att hämta ut sina mediciner. Regeringen tänker nämligen höja högkostnadsskyddet med 22 procent i förhållande till det nuvarande priset. De flesta i befolkningen har ökat sin disponibla inkomst mer än så och kommer inte få några större problem med att betala. De med lägst inkomster har dock bara fått en ökning med 17 procent och för dem kan det bli svårt att klara höjningen av sjukvårdsbesök och läkemedel. Läs mer

Vi behöver satsa på värlfärden

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, Nerikes Allehanda och Läns-Posten

Jihad Menhem

Varje år hamnar minst 4 miljarder skattekronor någon annanstans. Istället för att betala sjuksköterskor åt patienter så betalar våra skattepengar poolskötare åt aktiespekulanter. Sverige har nämligen beslutat att vem som helst som har pengar får köpa svensk sjukvård. Det är ett beslut som vi är nästan ensamma om i hela världen.

De privata företag som köper upp vår sjukvård har oftast enbart ett intresse av att skapa så stora vinster som möjligt. Vinster får de genom att skära ner på ”kostnader” som till exempel personal och stoppa skattepengar i egen ficka. På det här sättet förvandlas våra gemensamma skattepengar till privata förmögenheter. För dom 4 miljarder som varje år försvinner från sjukvården så skulle vi till exempel kunna anställa 10 000 sjuksköterskor. Läs mer

KALENDARIUM
  1. Prideparaden – Örebro Pride

    augusti 26 @ 15:00 - 21:00
  2. DS-möte

    september 2 @ 10:00 - 14:00
  3. VU möte

    september 12 @ 17:00 - 20:00
bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem